Bete­ke­nis van groen voor men­sen in Pracht­wij­ken

In het kader van het pro­gram­ma Jeugd & Groen van de Raad voor het Lan­de­lijk Gebied, heeft de Raad aan TLU land­schaps­ar­chi­tec­ten gevraagd om een ver­ken­ning te doen voor dit onder­werp in de zoge­naam­de pracht­wij­ken. In deze ver­ken­ning is gericht geke­ken naar de bete­ke­nis van groen en open­ba­re ruim­te in aan­dachts­wij­ken en naar moge­lijk­he­den om, […]

Jon­ge­ren maken pracht­wij­ken

Met het les­pro­gramm­ma “Pracht­wij­ken” doen leer­lin­gen onder­zoek in hun wijk en maken ze ook plan­nen om van die wijk een pracht­wijk te maken. De leer­lin­gen maken foto’s van alles wat ze kun­nen vin­den en bren­gen op die manier hun wijk in kaart. Vra­gen die zij ver­vol­gens in een plan moe­ten beant­woor­den zijn: hoe wordt mijn […]

Groen aspect bij rea­li­se­ring pracht­wij­ken

Een dele­ga­tie van Groen­fo­rum Neder­land heeft op 9 juli 2007 met minis­ter Voge­laar (WWI) gespro­ken over de moge­lijk­he­den van groen bij haar voor­ne­men om van aan­dachts­wij­ken pracht­wij­ken te maken. De minis­ter toon­de zich ver­heugd over het aan­bod van de stich­ting om te hel­pen bij de rea­li­se­ring van haar beleids­voor­ne­mens. Er is afge­spro­ken dat Groen­fo­rum Neder­land […]