Groen aspect bij rea­li­se­ring pracht­wij­ken

Een dele­ga­tie van Groen­fo­rum Neder­land heeft op 9 juli 2007 met minis­ter Voge­laar (WWI) gespro­ken over de moge­lijk­he­den van groen bij haar voor­ne­men om van aan­dachts­wij­ken pracht­wij­ken te maken. De minis­ter toon­de zich ver­heugd over het aan­bod van de stich­ting om te hel­pen bij de rea­li­se­ring van haar beleids­voor­ne­mens. Er is afge­spro­ken dat Groen­fo­rum Neder­land met voor­stel­len komt die pro­ject­ma­tig kun­nen wor­den opge­pakt. Voor­waar­de is dat bewo­ners in een wijk zich kun­nen iden­ti­fi­ce­ren met het pro­ject, en het idee heb­ben dat dit bij­draagt aan hun wel­zijn en woon­ge­not.