Post­ze­gel­par­ken voor een leef­ba­re buurt

Een post­ze­gel­park is een klein, aan­trek­ke­lijk onder­deel van de open­ba­re ruim­te in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan ver­schil­len­de vor­men aan­ne­men. Zo zijn er post­ze­gel­par­ken met moes­tuin­tjes, maar ook met een squas­h­veld of open­lucht­bios­coop. Een ding heb­ben ze alle­maal gemeen: het zijn plek­ken die uit­no­di­gen om te ver­blij­ven, elkaar te ont­moe­ten en samen acti­vi­tei­ten […]

Oran­je Fonds nomi­neert Stich­ting Post­ze­gel­par­ken voor Appel­tje van Oran­je 2012

Het Oran­je Fonds nomi­neert Stich­ting Post­ze­gel­par­ken  uit Amster­dam voor een Appel­tje van Oran­je. Van­daag maakt het Fonds de tien geno­mi­neer­den voor 2012 bekend.  In mei 2012 bekroont het met deze prijs unie­ke, suc­ces­vol­le soci­a­le pro­jec­ten. Het the­ma voor de komen­de uit­rei­king is  Groen Groeit. Alle geno­mi­neer­den  pak­ken met groe­ne acti­vi­tei­ten een maat­schap­pe­lijk pro­bleem aan. Ieder […]

Post­ze­gel­par­ken in Amster­dam

Open­ba­re post­ze­gel­par­ken zijn klei­ne recre­a­tie­ve bui­ten­ruim­ten. Het zijn oases in de stad. Ze onder­schei­den zich van plant­soe­nen en plei­nen omdat ze klein zijn maar er toch veel aan­dacht is besteed aan de inrich­ting.  Ze heb­ben een dui­de­lij­ke iden­ti­teit: je ziet met­een waar­voor de plek is bedoeld. Door hun lig­ging bie­den post­ze­gel­par­ken een zeke­re gebor­gen­heid. Vol­le­di­ge […]