Oran­je Fonds nomi­neert Stich­ting Post­ze­gel­par­ken voor Appel­tje van Oran­je 2012

Het Oran­je Fonds nomi­neert Stich­ting Post­ze­gel­par­ken  uit Amster­dam voor een Appel­tje van Oran­je. Van­daag maakt het Fonds de tien geno­mi­neer­den voor 2012 bekend.  In mei 2012 bekroont het met deze prijs unie­ke, suc­ces­vol­le soci­a­le pro­jec­ten. Het the­ma voor de komen­de uit­rei­king is  Groen Groeit.

Alle geno­mi­neer­den  pak­ken met groe­ne acti­vi­tei­ten een maat­schap­pe­lijk pro­bleem aan. Ieder jaar in mei ont­van­gen de win­naars op Paleis  Noord­ein­de de prijs uit han­den van Prin­ses Máxima.  Stich­ting Post­ze­gel­par­ken rea­li­seer­de één van hun eer­ste post­ze­gel­par­ken in de Indi­sche Buurt in Amster­dam. In deze ach­ter­stands­wijk onder­von­den de bewo­ners veel over­last van alco­ho­lis­ten en drug­ge­brui­kers. Buurt­be­wo­ners orga­ni­seer­den daar­om al aller­lei acti­vi­tei­ten om buren bij elkaar te bren­gen. Stich­ting Post­ze­gel­par­ken rea­li­seer­de samen met deze  actie­ve buurt­be­wo­ners een parkje met groen, vak­jes met groen­te­plant­jes, een schaak­spel, knik­ker­pot­jes en tafel­tjes en stoel­tjes. De bewo­ners orga­ni­se­ren hier in de len­te en in de  zomer elke vrij­dag­mid­dag acti­vi­tei­ten voor ande­re buurt­be­wo­ners.

Groe­ne acti­vi­tei­ten zijn een krach­tig mid­del
Ronald van der Gies­sen, direc­teur Oran­je Fonds, is enthou­si­ast over de geno­mi­neer­den. “Uit alle inzen­din­gen bleek dat groe­ne acti­vi­tei­ten een krach­tig mid­del zijn om men­sen op buurt­ni­veau met elkaar te ver­bin­den. Stich­ting Post­ze­gel­par­ken doet dat op een bij­zon­de­re en suc­ces­vol­le manier. Met deze nomi­na­tie spre­ken wij waar­de­ring uit voor hun werk en inzet. Daar­naast hopen wij zo ande­ren te inspi­re­ren om soort­ge­lij­ke ini­ti­a­tie­ven op te zet­ten. De uit­rei­king in 2012 is extra bij­zon­der, omdat het dit jaar  voor de tien­de keer plaatsvindt.”    

Groe­pen men­sen ver­bin­den
De Appel­tjes van Oran­je is een jaar­lijk­se prijs van het Oran­je Fonds voor ini­ti­a­tie­ven die op suc­ces­vol­le wij­ze ver­schil­len­de groe­pen men­sen ver­bin­den. De prijs bestaat uit een bron­zen beeld­je, gemaakt door Konin­gin Bea­trix, en een geld­be­drag van €15.000,-. In mei 2012 reikt Prin­ses Máxima de prijs uit op Paleis Noord­ein­de. De geno­mi­neer­den voor de Appel­tjes van Oran­je 2012 zijn afkom­stig uit het gehe­le konink­rijk. In vijf regi­o­na­le voor­ron­des kwa­men zij als bes­te naar voren.

Groot­ste nati­o­na­le fonds
Het Oran­je Fonds is het groot­ste nati­o­na­le fonds op soci­aal gebied. Per jaar besteedt het € 32 mil­joen aan orga­ni­sa­ties die een betrok­ken samen­le­ving bevor­de­ren in Neder­land en in het Cari­bi­sche deel van het Konink­rijk. Door deze bij­dra­gen ont­moe­ten men­sen elkaar of vin­den zij een nieu­we plaats in de samen­le­ving. Het Oran­je Fonds wordt onder ande­re. gesteund door de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij en De Lot­to. De Prins van Oran­je en Prin­ses Máxima zijn bescherm­paar van het Oran­je Fonds.”

Meer infor­ma­tie
• Oran­je Fonds en de Appel­tjes van Oran­je »
• Post­ze­gel­par­ken »