Ver­burg roept op tot uit­rol­len groe­ne loper tus­sen stad en plat­te­land

Som­mi­ge delen van groen Neder­land moe­ten voor de bur­ger beter bereik­baar wor­den. Daar­om wil minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) dat gemeen­ten in Neder­land de han­den ineen slaan en samen met de pro­vin­cies een groe­ne loper in Neder­land uit­rol­len. Deze bood­schap heeft de minis­ter van­daag mee­ge­ge­ven aan de 36 groot­ste gemeen­ten van Neder­land. […]

Meer psy­chi­sche stoor­nis­sen in stad dan op plat­te­land

In de meest ver­ste­de­lijk­te gemeen­ten lij­den 80% meer men­sen aan een of meer psy­chi­sche stoor­nis­sen dan in de minst ver­ste­de­lijk­te gemeen­ten. Dat blijkt uit het onder­zoek van Jaap Peen, die op don­der­dag 4 juni pro­mo­veer­de aan de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam. Ook het GGZ-gebruik ligt hoger in ste­den. Zo zijn er uit de meest ver­ste­de­lijk­te gemeen­ten […]

Stads­land­bouw brengt stad en plat­te­land bij elkaar

Vol­waar­di­ge land­bouw­be­drij­ven in een ste­de­lij­ke omge­ving zijn van meer­waar­de voor zowel boe­ren, bur­gers als de stad. Een stads­boer­de­rij kan recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den bie­den dicht bij huis. Kin­de­ren kun­nen er met eigen ogen zien waar de melk van­daan komt en hoe aard­ap­pe­len groei­en. Inkom­sten uit land­schaps­be­heer en direc­te ver­koop van ver­se pro­duc­ten zijn voor­de­len voor de boer. Ook […]