Meer psy­chi­sche stoor­nis­sen in stad dan op plat­te­land

In de meest ver­ste­de­lijk­te gemeen­ten lij­den 80% meer men­sen aan een of meer psy­chi­sche stoor­nis­sen dan in de minst ver­ste­de­lijk­te gemeen­ten. Dat blijkt uit het onder­zoek van Jaap Peen, die op don­der­dag 4 juni pro­mo­veer­de aan de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam.

Ook het GGZ-gebruik ligt hoger in ste­den. Zo zijn er uit de meest ver­ste­de­lijk­te gemeen­ten 190% meer per­so­nen opge­no­men in kli­nie­ken.

Meer groen
Op de site van Zorg + Wel­zijn laat Peen weten dat het plat­te­land gezon­der is. Want op het plat­te­land is meer groen, meer soci­a­le cohe­sie, min­der files en min­der lucht­ver­vui­ling.

Groen en gezond­heid
Jolan­da Maas pro­mo­veer­de in febru­a­ri aan de Uni­ver­si­teit Urecht op het ver­band tus­sen groen en gezond­heid in de leef­om­ge­ving. Zij heeft aan­ge­toond dat meer groen goed is voor de gezond­heid van men­sen.

Arti­ke­len:

Bron­nen:
Zorg + Wel­zijn
Vrij Uni­ver­si­teit Amster­dam
Uni­ver­si­teit Utrecht