Mil­aan heeft spec­ta­cu­lair plan voor het ‘hoogste bos ter wereld’

Mil­aan krijgt het hoog­ste bos ter wereld. In de wijk Iso­la, niet ver van het cen­trum, wordt het Bosco Ver­ti­ca­le gebouwd. Ergens in 2013 wordt ‘het ver­ti­ca­le bos’ vol­tooid. Het zal bestaan uit twee woon­to­rens, van 110 en 76 meter hoog, naar een ont­werp van het Mila­ne­se bureau van Ste­fa­no Boe­ri. Over de hele leng­te […]

Plan voor aan­leg van bij­en­lint in Alme­re

Voor Land­schaps­be­heer Fle­vo­land is 2012, Jaar van de Bij, de aan­lei­ding om iets extra’s voor de bij­en te doen. “Bijen heb­ben het de laat­ste jaren moei­lijk en dit heeft onder meer te maken met voedselgebrek’’, legt Tiem van Veen van Land­schaps­be­heer Fle­vo­land uit. “De oor­zaak daar­van is dat er te wei­nig wil­de plan­ten met bloe­men […]

Plan om Eif­fel­to­ren vol te han­gen met 600.000 plan­ten

De Eif­fel­to­ren in Parijs kan wor­den omge­to­verd in een gro­te groe­ne stel­la­ge vol plan­ten. Een Frans doch­ter­be­drijf van Gront­mij NV wil de 327 meter hoge con­struc­tie in Parijs vol han­gen met 600.000 plan­ten. Het plan van het Fran­se bureau Gin­ger kost €72 mil­joen. “Frankrijk en met name Parijs wil zich aan­prij­zen als een van de […]

‘Puntgraaf’ wint plan voor groe­ne entree Leid­se bin­nen­stad

Een samen­wer­kings­ver­band van ate­lier PRO archi­tek­ten en Buro Sant & Co heeft de ideeënprijsvraag voor de her­in­rich­ting van de Lam­mer­markt in Lei­den gewon­nen. Het con­cept Punt­gaaf voor­ziet in het her­stel van het his­to­ri­sche bol­werk, in com­bi­na­tie met een bouw­blok aan stads­zij­de.  “Er is een mooi even­wicht tus­sen groen en steen”, aldus het jury­rap­port. Wegens het […]

Groen Actie Plan Lei­den

Eén van de voor­ne­mens uit het col­le­ge­pro­gram­ma is een Groen­Ac­tie­Plan. Hier­in staat “hoe de stad meer (bij­zon­de­re) bomen krijgt, het bestaan­de groen voor omwo­nen­den bruik­baar­der en afwis­se­len­der wordt gemaakt en het ont­werp van de groe­ne infra­struc­tuur bij her­struc­tu­re­rin­gen al in de eer­ste plan­fa­se mee­draait, gericht op ver­ster­king van groe­ne voor­zie­nin­gen”. In ver­ge­lij­king met ande­re ste­den […]

‘Het Groen plan’ van Gemeen­te Arn­hem

Groen in en om de stad krijgt bij ste­de­lij­ke her­struc­tu­re­ring vaak een belang­rij­ke rol toe­be­deeld. Gemeen­ten onder­stre­pen het belang van groen steeds vaker. Een voor­beeld­ge­meen­te voor ‘groen­ma­na­ge­ment’ is de gemeen­te Arn­hem. Voor ver­schil­len­de gebie­den in de stad zijn streef­beel­den gemaakt: hoe zou het gebied er bij voor­keur uit moe­ten zien, wat wil­len we met zo’n […]