Groen Actie Plan Lei­den

Eén van de voor­ne­mens uit het col­le­ge­pro­gram­ma is een Groen­Ac­tie­Plan. Hier­in staat “hoe de stad meer (bij­zon­de­re) bomen krijgt, het bestaan­de groen voor omwo­nen­den bruik­baar­der en afwis­se­len­der wordt gemaakt en het ont­werp van de groe­ne infra­struc­tuur bij her­struc­tu­re­rin­gen al in de eer­ste plan­fa­se mee­draait, gericht op ver­ster­king van groe­ne voor­zie­nin­gen”.

In ver­ge­lij­king met ande­re ste­den is er bin­nen de bebouw­de kom in Lei­den wei­nig groen aan­we­zig. Lei­den behoort tot de meest dicht­be­bouw­de ste­den van Neder­land en de druk op de bestaan­de groe­ne ruim­te is onder meer door woning­bouw­ver­plich­tin­gen hoog. We vin­den daar­om dat we zui­nig moe­ten zijn op dit groen. Als gemeen­te stre­ven we er naar om het bestaan­de groen zo veel moge­lijk in stand te hou­den en de kwa­li­teit, de bele­ving en het gebruik er van te ver­be­te­ren. De moge­lijk­he­den bin­nen de gemeen­te Lei­den om meer vier­kan­te meters groen te rea­li­se­ren zijn zeer beperkt. Er zijn ech­ter wel dege­lijk kan­sen voor groen bij gro­te ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen. De rol van groen voor een hoge ruim­te­lij­ke kwa­li­teit moet hier­voor dui­de­lij­ker wor­den bena­drukt. Daar­naast zijn er zeker moge­lijk­he­den om de kwa­li­teit, bele­ving en bruik­baar­heid van het bestaan­de groen te ver­ho­gen!

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het plan

Ook inte­res­sant:
Lei­den, beleid, bomen

Bron:
Gemeen­te Lei­den