‘Het Groen plan’ van Gemeen­te Arn­hem

Groen in en om de stad krijgt bij ste­de­lij­ke her­struc­tu­re­ring vaak een belang­rij­ke rol toe­be­deeld. Gemeen­ten onder­stre­pen het belang van groen steeds vaker. Een voor­beeld­ge­meen­te voor ‘groen­ma­na­ge­ment’ is de gemeen­te Arn­hem. Voor ver­schil­len­de gebie­den in de stad zijn streef­beel­den gemaakt: hoe zou het gebied er bij voor­keur uit moe­ten zien, wat wil­len we met zo’n gebied? Der­ge­lij­ke vra­gen wor­den beant­woord in het beleids­do­cu­ment ‘het Groen­plan’, waar­in de gemeen­te de groen­vi­sie tot 2015 uit­een heeft gezet