Stads­land­bouw biedt eco­no­misch per­spec­tief

Stads­land­bouw draagt bij aan het voed­sel­be­wust­zijn van inwo­ners, biedt een nieu­we kijk op stads­ont­wik­ke­ling en is boven­dien eco­no­misch inte­res­sant. Om die doel­stel­lin­gen te berei­ken, werd in juni  de Green Deal Stads­land­bouw geslo­ten. Jan Wil­lem van der Schans van het Land­bouw Eco­no­misch Insti­tuut (LEI) is mede­on­der­te­ke­naar van de Green Deal. “Wat wij beo­gen is dat land­bouw […]

Bestem­ming Nieuw Neder­land: een kleur­rijk per­spec­tief op de inrich­ting van de publie­ke ruim­te

Het pro­ject ‘Bestemming Nieuw Neder­land’ is opge­zet als een ver­ken­ning van moge­lijk­he­den om in samen­wer­king met nieu­we en ‘oude’ Neder­lan­ders tot een kleur­rij­ke en heden­daag­se inrich­ting van de open­ba­re ruim­te in Neder­land te komen. Bin­nen de gro­te, vaak cul­tu­reel bepaal­de, ver­schil­len die tus­sen de diver­se leef­­tijds- en bevol­kings­groe­pen in Neder­land bestaan, is natuur vaak een […]

Minis­ter Ver­burg: agro­sec­tor in bre­der per­spec­tief

In haar eer­ste begro­ting plaatst minis­ter Ver­burg het beleids­ter­rein van LNV in een bre­der per­spec­tief. De drie kern­ge­bie­den — ‘natuur, land­schap, groen en vitaal plat­te­land’, ‘voed­sel’ en ‘groe­ne eco­no­mie’ ‑zijn gericht op ver­nieu­wing en duur­zaam­heid van de agra­ri­sche sec­tor, een vitaal lan­de­lijk gebied en een vei­lig en geva­ri­eerd voed­sel­pak­ket. De uit­ein­de­lij­ke opdracht is: ver­ant­woord omgaan […]