Child­ren With Atten­ti­on Defi­cits Con­cen­tra­te Bet­ter After Walk in the Park

Een onlangs gepu­bli­ceerd onder­zoek van de Ame­ri­kaan­se onder­zoe­kers Andrea Faber-Tay­lor & Fran­cis Kuo biedt nu ook weten­schap­pe­lij­ke onder­steu­ning voor een gun­sti­ge wer­king van natuur op ver­schijn­se­len van ADHD.

Het onder­zoek werd uit­ge­voerd bij 25 kin­de­ren met AD(H)D in de leef­tijd van 7 tot 12 jaar. Zij maak­ten onder bege­lei­ding indi­vi­du­e­le wan­de­lin­gen van 20 minu­ten in drie ver­schil­len­de omge­vin­gen: een natuur­lij­ke omge­ving (stads­park) en twee niet-natuur­lij­ke omge­vin­gen (bin­nen­stad en woon­wijk). Na afloop van elke wan­de­ling wer­den con­cen­tra­tie­tests uit­ge­voerd, waar­on­der de zg. “Digit Span Bac­k­ward”. Dit is een test waar­bij het kind een reeks cij­fers ach­ter­ste­vo­ren moet nazeg­gen. De sco­re is het hoog­ste aan­tal cij­fers dat ach­ter­ste­vo­ren kan wor­den gere­pro­du­ceerd. De resul­ta­ten laten zien dat de kin­de­ren met ADHD zich na de wan­de­ling door het park beter kon­den con­cen­tre­ren (gemid­del­de sco­re 4,41) dan na de wan­de­ling door de bin­nen­stad (gemid­del­de sco­re 3,82) of door de woon­wijk (gemid­del­de sco­re 3,71). Dit is een belang­rij­ke aan­wij­zing voor de gun­sti­ge effec­ten van con­tact met natuur op ADHD.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het ver­slag

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, gezond­heid, spe­len, natuur

Bron:
Uni­ver­si­ty of Illi­nois