Jan­tje Beton over­han­digt brand­brief aan com­mis­sie ver­keers­vei­lig­heid

Jan­tje Beton over­han­digt op 13 maart een brand­brief aan de Twee­de Kamer waar­in ze oproept te den­ken aan het bui­ten­spe­len­de kind tij­dens de com­mis­sie­ver­ga­de­ring ver­keers­vei­lig­heid. De orga­ni­sa­tie vraagt om de ver­be­te­ring van het hui­di­ge beleid. Zodat kin­de­ren onbe­kom­merd bui­ten kun­nen spe­len. Ver­keers­vei­lig­heid en voor­al lang­zaam rij­den­de auto’s zijn een voor­waar­de voor kin­de­ren om bui­ten te […]

Elco Brink­man over­han­digt de Groe­ne Stad Award

Op 5 okto­ber zal de voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land Elco Brink­man de Groe­ne Stad Award over­han­di­gen op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert. Voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king zal hij de beurs offi­ci­eel ope­nen. Het doel van De Groe­ne Stad Award is dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat inte­gra­le samen­wer­king tus­sen de sec­to­ren rood en […]

Haag­se Wet­hou­der Bal­dew­singh over­han­digt gra­tis bomen voor in voor­tuin

Op woens­dag 2 decem­ber  over­han­digt wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh (Leef­baar­heid) aan der­tien bewo­ners aan de Wil­de Gagel in Leid­schen­veen gra­tis bomen voor in de voor­tuin. Deze bewo­ners heb­ben een aan­vraag inge­diend als onder­deel van het ‘Miljoen voor groen’. Naast aan­vra­gen om het groen in de buurt op te knap­pen, kun­nen Hage­naars ook een gra­tis boom voor […]