Jan­tje Beton over­han­digt brand­brief aan com­mis­sie ver­keers­vei­lig­heid

Jan­tje Beton over­han­digt op 13 maart een brand­brief aan de Twee­de Kamer waar­in ze oproept te den­ken aan het bui­ten­spe­len­de kind tij­dens de com­mis­sie­ver­ga­de­ring ver­keers­vei­lig­heid. De orga­ni­sa­tie vraagt om de ver­be­te­ring van het hui­di­ge beleid. Zodat kin­de­ren onbe­kom­merd bui­ten kun­nen spe­len.

Ver­keers­vei­lig­heid en voor­al lang­zaam rij­den­de auto’s zijn een voor­waar­de voor kin­de­ren om bui­ten te kun­nen spe­len.  Jan­tje Beton wil meer aan­dacht voor het bui­ten­spe­len­de kind en wil daar­om dat het beleid wordt aan­ge­scherpt.  De orga­ni­sa­tie vraagt om meer dui­de­lijk­heid, bete­re hand­ha­ving en over­heids­cam­pag­nes tegen te hard rij­den­de auto’s op plek­ken waar veel kin­de­ren moe­ten kun­nen zijn. In woon­buur­ten, stra­ten bij scho­len en ook erven zou­den kin­de­ren niet bang voor auto’s hoe­ven zijn.

Aan­bie­ding brand­brief
Jan­tje Beton over­han­digt op 13 maart haar brand­brief aan com­mis­sie­voor­zit­ter mevrouw J.F. Snij­der-Hazel­hoff (VVD) van de com­mis­sie ver­keers­vei­lig­heid. De orga­ni­sa­tie doet dit samen met net­werk­or­ga­ni­sa­tie Woon­Erf­Goed. Woon­Erf­Goed zet zich in voor het behoud en de ver­be­te­ring van de ver­blijfs­kwa­li­teit in woon­er­ven en woon­stra­ten.

Samen bui­ten­spe­len is gezon­der
Over­al in Neder­land spe­len kin­de­ren min­der bui­ten en zit­ten ze lan­ger voor de TV en ach­ter de com­pu­ter. Meer en meer kin­de­ren wor­den te zwaar. Dat is niet gezond. Boven­dien is spe­len belang­rijk voor de ont­wik­ke­ling. Spe­len leert kin­de­ren bij­voor­beeld hoe ze vriend­jes maken, samen­wer­ken en hun fan­ta­sie kun­nen gebrui­ken. Boven­dien is bui­ten­spe­len ook gewoon erg leuk.

Woon­er­ven
Woon­er­ven zijn uit­ge­von­den om het spe­len, ver­blij­ven en ont­moe­ten op straat moge­lijk te maken. Auto­mo­bi­lis­ten moe­ten stap­voets rij­den (maxi­maal 15 kilo­me­ter per uur). Veel men­sen ken­nen die maxi­mum­snel­heid niet. Het Rijk spreekt voor­al over 30 kilo­me­ter­stra­ten als het gaat om woon­ge­bie­den.