Heem­ste­de wil oud tuin­bouw­ge­bied een groe­ne bestem­ming geven

De gemeen­te wil het oude tuin­bouw­ge­bied Man­pad­slaan­ge­bied groen inrich­ten. Eer­der leek hier­voor geld beschik­baar te zijn bij het rijk en de pro­vin­cie, maar dit is niet meer het geval. Daar­om wordt nu onder­zocht of het nodig is eni­ge bebou­wing in het gebied toe te staan om ande­re delen als natuur­ge­bied te kun­nen inrich­ten. Als dit […]

Oud voet­bal­veld wordt groe­ne long

Vrij­wil­li­gers zijn zater­dag gestart met de aan­plan­ting van een gro­te groe­ne ruim­te op de oude voet­bal­ter­rei­nen in het Bel­gi­sche Brus­se­gem. Tij­dens de eer­ste plant­dag wer­den alvast 2.300 bomen aan­ge­plant. Met de aan­plan­ting van de bomen en strui­ken krijgt Brus­se­gem een gro­te groe­ne ruim­te met speel­voor­zie­nin­gen voor de jeugd. De groen long ligt tus­sen het sport­com­plex […]

Goes denkt aan nieuw dorps­bos ten noor­den van Oud-Sab­bin­ge

OUD-SABBINGE — Pal ten noor­den van Oud-Sab­­bin­­ge, tegen de dorps­kern aan, moet een drie hec­ta­re groot bos ver­rij­zen.Dat groen­ge­bied dient als com­pen­sa­tie voor de toe­kom­sti­ge uit­brei­ding van cam­ping De Haas, waar­voor het hui­di­ge dorps­bos moet sneu­ve­len. Het gros van de bewo­ners wil ech­ter het hui­di­ge ruil­ver­ka­ve­lings­bos­je behou­den. Medio vorig jaar stond een aan­tal inwo­ners en […]