Oud voet­bal­veld wordt groe­ne long

Vrij­wil­li­gers zijn zater­dag gestart met de aan­plan­ting van een gro­te groe­ne ruim­te op de oude voet­bal­ter­rei­nen in het Bel­gi­sche Brus­se­gem. Tij­dens de eer­ste plant­dag wer­den alvast 2.300 bomen aan­ge­plant.

Met de aan­plan­ting van de bomen en strui­ken krijgt Brus­se­gem een gro­te groe­ne ruim­te met speel­voor­zie­nin­gen voor de jeugd. De groen long ligt tus­sen het sport­com­plex Velo­ci­ty en de wijk Drin­ke­ling. Sinds de ver­hui­zing van de voet­bal­ploe­gen naar het nieu­we sport­com­plex lagen de vel­den er ver­la­ten bij. Daar­om gaf de gemeen­te een nieu­we bestem­ming, die past bin­nen de wer­king van de jeugd­be­we­ging KAJ van Brus­se­gem.

Inheem­se soor­ten
“Er zijn inheem­se soor­ten zoals eik, es en beuk aan­ge­plant”, zegt bur­ge­mees­ter Eddie De Block (Open VLD), ook bevoegd voor mili­eu. “Ouders heb­ben voor hun kin­de­ren ook een boom geplant in wat het eer­ste geboor­te­bos in Groot-Merch­t­em zal wor­den. De vori­ge geboor­te­aan­plan­tin­gen zijn geboor­te­la­nen geworden.”

 

Bron:
Het nieuws­blad