Goes denkt aan nieuw dorps­bos ten noor­den van Oud-Sab­bin­ge

OUD-SABBINGE — Pal ten noor­den van Oud-Sab­bin­ge, tegen de dorps­kern aan, moet een drie hec­ta­re groot bos ver­rij­zen.

Dat groen­ge­bied dient als com­pen­sa­tie voor de toe­kom­sti­ge uit­brei­ding van cam­ping De Haas, waar­voor het hui­di­ge dorps­bos moet sneu­ve­len. Het gros van de bewo­ners wil ech­ter het hui­di­ge ruil­ver­ka­ve­lings­bos­je behou­den.

Medio vorig jaar stond een aan­tal inwo­ners en gemeen­te voor de bestuurs­rech­ter in Mid­del­burg. Dor­pe­lin­gen maak­ten daar bezwaar tegen het voor­be­rei­dings­be­sluit om het 2,5 hec­ta­re gro­te dorps­bos­je te kap­pen. Goes staak­te de pro­ce­du­re om ver­vol­gens alle recre­a­tie­plan­nen in en om Wolp­haarts­dijk samen te bal­len in de Recre­a­tie­zo­ne Wolp­haarts­dijk. Voor de eer­ste deel­pro­jec­ten, zoals uit­brei­ding van cam­pings De Haas in Oud-Sab­bin­ge en Het Veer­se Meer, wor­den dit najaar ruim­te­lij­ke pro­ce­du­res in gang gezet.

De gemeen­te Goes denkt met het drie hec­ta­re gro­te in te plan­ten bos — in het hui­di­ge akker­ge­bied — de Oud-Sab­bin­gers vol­doen­de scha­de­loos te stel­len voor het ver­lies van het dorps­bos­je. Dat ligt noor­de­lijk van en direct tegen cam­ping De Haas aan. Ook voor uit­brei­ding van cam­ping Het Veer­se Meer in Wolp­haarts­dijk moet groen­com­pen­sa­tie komen. De gemeen­te kijkt nog naar een geschik­te plek om drie tot vier hec­ta­re in te plan­ten.