Jon­ge­ren ont­wer­pen Avat­ar­bos in Bent­woud

Zwerf­pa­den, droom­plek­ken, eet­ba­re gewas­sen, land­schaps­kunst en levend meu­bi­lair moe­ten vol­gens jon­ge­ren in het ont­werp voor het Avat­ar­bos wor­den ver­werkt. De Beek­se stich­ting wAar­de die de inde­ling van het bos in het Bent­woud bij Zoe­ter­meer voor reke­ning neemt, voer­de gesprek­ken met hon­der­den jon­ge­ren tus­sen 12 en 24 jaar. Het Avat­ar­bos wordt enke­le hec­ta­ren groot. Op dit […]

The­ma­da­gen over gebruiks­ge­richt ont­wer­pen en behe­ren van de open­ba­re ruim­te

Hoe maken we een Lei­draad Inrich­ting Open­ba­re Ruim­te (LIOR), Inrich­tings­hand­boek of Stan­daard Pro­gram­ma van Eisen Open­ba­re Ruim­te tot een instru­ment dat ons echt helpt in de diver­se pro­ject­fa­sen bij een (her)inrichting van de open­ba­re ruim­te? Dat is het cen­tra­le onder­werp van de nieu­we serie the­ma­da­gen van Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land. Ter­men als beheer­be­wust inrich­ten en ont­werp­be­wust […]

Scho­lie­ren ont­wer­pen hun eigen bos

Ruim zeven­hon­derd leer­lin­gen van 26 basis­scho­len uit heel Neder­land heb­ben een natuur­ge­bied ont­wor­pen, dat zij vrij­dag ook echt zelf gaan aan­leg­gen bij het Har­der­bos bij Bid­ding­hui­zen. Dat maak­te het Neder­lands Insti­tuut voor Bio­lo­gie (NIBI) en Natuur­mo­nu­men­ten bekend. Er zijn ruim twee­hon­derd ont­wer­pen en 3D-model­len inge­stuurd voor het 11 hec­ta­re gro­te doe­bos bij het Har­der­bos. Bos­wach­ters […]