Par­ti­ci­pa­tie over bomen aan Utrecht­se wer­ven onder druk

De motie die D66 gis­te­ren indien­de in de Utrecht­se gemeen­te­raad over par­ti­ci­pa­tie inza­ke de bomen aan de Utrecht­se wer­ven heeft net geen meer­der­heid gehaald. SP en Groen­Links steun­den de motie. De wer­ven zijn in slech­te staat en moe­ten her­steld wor­den en daar­bij sneu­ve­len bomen. De gemeen­te had een vel­ver­gun­ning aan­ge­vraagd, zon­der eerst een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject op […]

Onder bomen is het 10 tot 15 °C koe­ler op war­me dag

Ieder­een heeft wel eens erva­ren dat bomen een enor­me ver­koe­ling bie­den op war­me dagen. Op de web­si­te Trees for Gran­nies staat dat dit op een zon­ni­ge dag wel 10 tot 15 °C kan sche­len.Dit bete­kent dat wan­neer het bui­ten 35 °C is het onder een boom 20 °C is. Uiter­aard is het koel­ef­fect afhan­ke­lijk van […]

Groen boven alles Over dak- en gevel­groen als fun­da­ment onder de groe­ne stad

De groe­ne ruim­te in de stad staat zwaar onder druk. De gren­zen van de stads­uit­brei­ding lij­ken te zijn bereikt aan­ge­zien we natuur en land­schap wil­len bescher­men. Mul­ti­func­ti­o­neel ruim­te­ge­bruik van de ruim­te in de stad wordt een nood­zaak. Toe­pas­sing van dak- en gevel­groen is een zeer geschik­te manier om het opper­vlak aan groen in ste­den uit […]