Par­ti­ci­pa­tie over bomen aan Utrecht­se wer­ven onder druk

De motie die D66 gis­te­ren indien­de in de Utrecht­se gemeen­te­raad over par­ti­ci­pa­tie inza­ke de bomen aan de Utrecht­se wer­ven heeft net geen meer­der­heid gehaald. SP en Groen­Links steun­den de motie.
De wer­ven zijn in slech­te staat en moe­ten her­steld wor­den en daar­bij sneu­ve­len bomen.

De gemeen­te had een vel­ver­gun­ning aan­ge­vraagd, zon­der eerst een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject op te star­ten. Veel men­sen die rond de grach­ten wonen, zijn bezorgd over de geplan­de bomen­kap. D66-raads­lid Arjan Kleu­ver: ”Ik begrijp die zorg. De gemeen­te heeft niet bepaald een vlek­ke­lo­ze repu­ta­tie als het gaat om het kap­pen van bomen. Met onze motie wil­den wij ervoor zor­gen dat áls je niet aan het kap­pen van bomen zou ont­ko­men, daar­over over­een­stem­ming is tus­sen gemeen­te en bewo­ners. Nu de motie geen meer­der­heid heeft in de gemeen­te­raad, vrees ik dat het wan­trou­wen zal blij­ven bestaan; een slech­te zaak”.

Op 6 april ’10 vond er een voor­lich­tings­avond plaats in het Tri­a­non, waar­bij wet­hou­der De Bondt en diver­se bewo­ners aan­we­zig waren. De onte­vre­den­heid over de gang van zaken was daar over­dui­de­lijk.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
D66 Utrecht