Groe­ne omge­ving is onmis­baar voor kin­de­ren

IVN Natuur- en Mili­eu­edu­ca­tie lan­ceer­de gis­te­ren Schar­rel­kids;
een web­si­te en bewaar­gids­je voor (groot)ouders en opvoe­ders vol tips en wetens­waar­dig­he­den om kin­de­ren de natuur te laten bele­ven. Want kin­de­ren van nu komen steeds min­der vaak in aan­ra­king met het groen. Dit belem­mert hun ont­wik­ke­ling en heeft direc­te con­se­quen­ties voor het toe­kom­sti­ge natuur­be­houd in Neder­land.

Diver­se onder­zoe­ken heb­ben de afge­lo­pen jaren aan­ge­toond dat de natuur een gun­sti­ge invloed heeft op de tota­le ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Het is goed voor hun zin­tui­gen, moto­riek, con­cen­tra­tie, denk­ver­mo­gen en cre­a­ti­vi­teit. Maar denk ook aan de ont­wik­ke­ling van soci­a­le vaar­dig­he­den. Kin­de­ren maken immers snel­ler vriend­jes als ze bui­ten spe­len.

 

 

 

 

 

Psy­chi­sche klach­ten
Maar het omge­keer­de is het geval. Kin­de­ren komen steeds min­der in de natuur wat kan lei­den tot licha­me­lij­ke en psy­chi­sche klach­ten. Onmis­baar voor later.

Vaker de natuur in gaan, hut­ten bou­wen, kik­kers zoe­ken, op stap met de bos­wach­ter… Het levert gewel­di­ge erva­rin­gen op en het is gezond. Maar het zorgt er ook voor dat kin­de­ren een band met de natuur opbou­wen. Als kin­de­ren regel­ma­tig de natuur intrek­ken, dan ver­hoogt dat hun inte­res­se en betrok­ken­heid. En dat is weer belang­rijk voor later. Jelle de Jong, alge­meen direc­teur van IVN: “Onze kin­de­ren bepa­len straks het beleid. We moe­ten ervoor zor­gen dat de toe­kom­sti­ge beleids­ma­kers nu niet van de natuur ver­vreem­den, maar juist het groen in hun hart slui­ten. Hoe kun­nen we ver­wach­ten dat zij later voor de natuur zor­gen en wer­ken aan een duur­za­me samen­le­ving als zij er geen band mee hebben?”

Nu schar­re­len voor later
IVN wil met Schar­rel­kids (groot)ouders inspi­re­ren met veel tips en doe-ideeën. Want ouders en opvoe­ders spe­len een belang­rij­ke rol in de natuur­be­le­ving van kin­de­ren. Schar­rel­kids roept op om (klein)kinderen lek­ker te laten strui­nen en spe­len­der­wijs de natuur te ont­dek­ken. Want daar begint het mee! Het bewaar­gids­je is een een­ma­li­ge uit­ga­ve, ter intro­duc­tie van de web­si­te, en wordt ver­spreid via de opvoed­bla­den OOK en Gro­ter Groei­en. Alle infor­ma­tie staat ook op www.Scharrelkids.nl.

Bron:
Schar­rel­kids