Ver­pau­perd Schin­ke­lei­lan­den­ge­bied nu mul­ti­func­ti­o­neel park

In het groen­ge­bied waar voor­heen Hell’s Angels en pit­bulls hun uit­vals­ba­sis had­den, is in de peri­o­de van 2005–2010 een nieuw park aan­ge­legd dat bestaat uit vier eilan­den; ieder met een eigen karak­ter. Het gebied in Amster­­dam-Zuid wordt omslo­ten door een fiets- en voet­pad en ken­merkt zich als een mooi sport- en recre­a­tie­ge­bied voor bewo­ners van […]

Rand­stad: Nu keu­zes maken voor de lan­ge ter­mijn

Pro­ject­lei­der Bart Vink (VROM) van het Pro­ject Rand­stad 2040 merkt dat ruim­te­lij­ke orde­ning bur­gers raakt. “Veel bur­gers heb­ben gere­a­geerd op bij­voor­beeld de ruim­te­lij­ke agen­da van De Volks­krant. De ver­an­de­rin­gen in Neder­land, en met name in de Rand­stad, zijn groot. De bevol­king en de werk­ge­le­gen­heid zijn de afge­lo­pen decen­nia sterk gegroeid. Resul­ta­ten zijn bij­voor­beeld VINEX-wij­­ken en […]

De ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken van de toe­komst voor de beleids­agen­da van nu

Het rap­port is geschre­ven naar aan­lei­ding van het ver­zoek van de minis­ter van VROM om een ver­ken­ning uit te voe­ren van de ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken die zich tus­sen 2020 en 2040 zul­len voor­doen en waar­van de effec­ten en/of de oor­za­ken kun­nen wor­den beïnvloed door het ruim­te­lij­ke beleid. Hier­toe bie­den RPB en MNP een kor­te inven­ta­ri­sa­tie van […]