Nomi­na­ties Groe­ne Speld van gemeen­te Amster­dam bekend

Op dins­dag 11 decem­ber reikt Dirk de Jager namens de gemeen­te Amster­dam de Groe­ne Speld uit aan een per­soon of instan­tie die op uit­mun­ten­de wij­ze bij­draagt aan duur­zaam bou­wen in Amster­dam. Daar­naast reikt wet­hou­der Van Poel­geest de Zui­der­kerk­prijs uit voor het bes­te woning­bouw­pro­ject van het afge­lo­pen jaar. Wet­hou­der Caro­lien Gehrels reikt de Geurt Brink­g­re­ve Bokaal […]

Nomi­na­ties van hoge kwa­li­teit bij prijs­vraag groe­ne speel­plek­ken

Voor de twee­de keer is er een ont­werp­prijs­vraag geor­ga­ni­seerd met het doel de aan­leg van duur­za­me, natuur­lij­ke groe­ne speel­plek­ken te sti­mu­le­ren. Tien ont­wer­pen uit het veer­tig­tal beoor­deel­de inzen­din­gen,  komen naar het oor­deel van de jury in aan­mer­king als moge­lij­ke win­naar. De win­naar krijgt een che­que van € 10.000. Het bes­te ont­werp van­uit scho­len, BSO’s en […]

Nomi­na­ties Groe­ne Speel­plek­ken zijn bekend

Eind vori­ge week vond de laat­ste jure­rings­ron­de van de Groe­ne Speel­plek­ken­com­pe­ti­tie in Bos­koop plaats. De jury heeft de 10 nomi­na­ties vast­ge­steld en tevens de win­naar ver­ko­zen.  De win­naar wordt tij­dens het sym­po­si­um dat wordt gehou­den op 7 okto­ber 2009 in Arn­hem, tij­dens het 10-jarig jubi­le­um van Enten­te Flo­ra­le Neder­land, bekend­ge­maakt. Behoef­te aan groe­ne speel­plek­kenUit­gangs­punt voor […]