Nomi­na­ties Groe­ne Speel­plek­ken zijn bekend

Eind vori­ge week vond de laat­ste jure­rings­ron­de van de Groe­ne Speel­plek­ken­com­pe­ti­tie in Bos­koop plaats. De jury heeft de 10 nomi­na­ties vast­ge­steld en tevens de win­naar ver­ko­zen. 

De win­naar wordt tij­dens het sym­po­si­um dat wordt gehou­den op 7 okto­ber 2009 in Arn­hem, tij­dens het 10-jarig jubi­le­um van Enten­te Flo­ra­le Neder­land, bekend­ge­maakt.

Behoef­te aan groe­ne speel­plek­ken
Uit­gangs­punt voor het ini­ti­a­tief tot deze ont­werp­wed­strijd is dat in het gemeen­te­lijk groen­be­leid en speel­ruim­te­be­leid veel­al te wei­nig aan­dacht wordt geschon­ken aan het belang van groe­ne speel­plek­ken voor de licha­me­lij­ke en gees­te­lijk gezond­heid van kin­de­ren in hun gemeen­te.

Er is een gro­te behoef­te aan hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne speel­plek­ken, waar­in ook de cre­a­ti­vi­teit en ver­beel­dings­kracht van kin­de­ren tot hun recht kun­nen komen.

Groen moet in het ont­werp en in het spel een cen­tra­le plaats inne­men. Het inge­zon­den ont­werp moet uiter­lijk in de peri­o­de 1 janu­a­ri 2008 – 31 decem­ber 2010 daad­wer­ke­lijk zijn uitgevoerd.Het win­nen­de ont­werp wordt beloond met €10.000.

Com­pe­ti­tie krijgt ver­volg in Duits­land
Naar aan­lei­ding van het suc­ces in Neder­land, start ook dit jaar ook in Duits­land de wed­strijd ‘Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speel­plek?’. Down­load hier de Duit­se fol­der voor meer infor­ma­tie »

10 nomi­na­ties

Voor kin­de­ren door kin­de­ren  gemeen­te Amers­foort 
Totem­paal  Basis­school, Apel­doorn 
Groen Actief  stich­ting Speel­hof Hoo­ge­zael, Mid­del­burg 
Bol­werk van het Groe­ne Spe­len  gemeen­te Lis­se 
Veni Vidi Vici  gemeen­te Amster­dam, Stads­deel Zuid­oost 
Natuur­lijk spe­len zoals vroe­ger  gemeen­te Arn­hem 
Van Water­last tot Water­lust  land­schaps­be­heer Gro­nin­gen 
Groen op school  Vrije school Widar, Delft 
Magic Moments  basis­school ’t Anker, Amers­foort 
Natuur­lijk spe­len voor en door bewo­ners  deel­ge­meen­te Char­lois, Rot­ter­dam