GroeneKieswijzer.nl laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor het eerst voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over 22 mili­eu­on­der­wer­pen, van natuur­be­scher­ming tot kern­ener­gie. De ver­kie­zin­gen van 9 juni zijn van groot belang voor de bescher­ming van de natuur, het […]

Parknatuur.nl wint de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2009

De Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2009 is dit jaar gewon­nen door Parknatuur.nl.  Dit is onlangs bekend­ge­maakt op de Ken­nis­dag ‘Samen voor Natuur’. De jury koos het pro­ject uit 150 inzen­din­gen. Parknatuur.nl uit Utrecht is een huis-aan-huis nieuws­brief waar­mee bezoe­kers en omwo­nen­den van stads­par­ken hun bele­ve­nis­sen in het park en ken­nis over de natuur delen. De eer­ste […]

Web­si­te: www.straatbomen.nl

In ruim 20 gemeen­ten in Neder­land zijn veel­be­lo­ven­de nieu­we soor­ten en cul­ti­vars laan­bo­men aan­ge­plant, waar­aan waar­ne­min­gen ver­richt wor­den. Daar­naast wor­den waar­ne­min­gen gedaan aan bestaan­de aan­plan­ten en wordt jaar­lijks een the­ma uit­ge­diept. Alle bomen wor­den gede­tail­leerd beschre­ven en gefo­to­gra­feerd. Het ver­ge­lij­ken van hun groei en ont­wik­ke­ling op ver­schil­len­de stand­plaat­sen levert unie­ke infor­ma­tie op over hun gebruiks­mo­ge­lijk­he­den. […]