TEDx­Zwol­le: Nog 13 dagen!

Over 13 dagen vindt de twee­de edi­tie van het eve­ne­ment TEDx­Zwol­le plaats in Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit Zwol­le. Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen zal tij­dens dit eve­ne­ment een TEDx­Talk ver­zor­gen over de waar­de van groen in de stad. “Het the­ma van de dag is Cli­ma­te, Acti­ve, Cities” Roozen is een auto­ri­teit op het gebied van ver­groe­ning van ste­den. Roozen werk­te in […]

Groen en Gezond­heid cen­traal in nieuws­brief Groen Loont

Deze week is de vier­de nieuws­brief van de cam­pag­ne Groen Loont, met als the­ma €˜Groen en Gezond­heid€™, ver­stuurd naar onder meer de poli­tiek, over­heid, bouw‑, groen‑, en gezond­heids­sec­tor. In deze nieuws­brief staan de eco­no­mi­sche baten van groen voor de gezond­heid cen­traal. Een groe­ne omge­ving maakt men­sen immers beter en draagt bij aan  hun gezond­heid en […]

Groen en gezond­heid cen­traal in de nieuws­brief van De Groe­ne Stad

De afna­me van het groen in ste­de­lijk gebied is van­uit het gezond­heids­oog­punt niet wen­se­lijk. Groen is van belang voor de pre­ven­tie­ve en cura­tie­ve gezond­heids­zorg, want wie in het groen woont, voelt zich niet alleen gezon­der, maar is het ook.  “Nu dat gege­ven met weten­schap­pe­lijk onder­zoek wordt onder­bouwd, is het tijd om par­tij­en bij elkaar te […]