Ats­ma loopt warm voor natuur­lij­ke aan­pak water­over­last

Staats­se­cre­ta­ris Joop Ats­ma (Infra­struc­tuur en Mili­eu) is enthou­si­ast over de natuur­lij­ke aan­pak van water­over­last. Het sys­teem werkt vol­gens hem. “Je zou wel gek zijn als je deze com­bi­na­tie van water­vei­lig­heid, natuur, recre­a­tie en land­bouw laat liggen’’, zei Ats­ma maan­dag aan het ein­de van een werk­be­zoek aan De Onlan­den.  Dit natuur­ge­bied, onder de rook van de […]

Bij afslui­ting pro­ject Kind in de Natuur is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke speel­plek­ken rij­ker

Na vier jaar sluit Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel het pro­ject Kind in de Natuur af. De afge­lo­pen jaren heeft deze orga­ni­sa­tie samen met natuur­or­ga­ni­sa­ties, par­ti­cu­lie­ren, scho­len, bedrij­ven en gemeen­ten hard gewerkt aan de intro­duc­tie van nieu­we natuur­speel­plaat­sen in Over­ijs­sel. Een inves­te­ring die het dub­bel en dwars waard was, want inmid­dels is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke […]

Natuur­lij­ke omge­ving kan posi­tie­ve invloed op ADHD heb­ben

In hoe­ver­re heeft een ver­blijf in een natuur­lij­ke omge­ving een gun­stig effect op kin­de­ren met ADHD (aan­dachts­te­kort­stoor­nis met hyper­ac­ti­vi­teit)? De alge­me­ne con­clu­sie van het onder­zoek is dat natuur­lij­ke omge­vin­gen onder bepaal­de omstan­dig­he­den een aan­toon­ba­re gun­sti­ge invloed kun­nen heb­ben op het gedrag en cog­ni­tief func­ti­o­ne­ren van kin­de­ren met ADHD. Meer spe­ci­fiek biedt het expe­ri­men­teel onder­zoek aan­wij­zin­gen […]