Natuur­lij­ke bui­ten­speel­plaat­sen

Wat kin­de­ren het liefst doen is lek­ker bui­ten spe­len. De laat­ste jaren heeft het bui­ten­spe­len ech­ter een gro­te con­cur­rent gevon­den in de tablet en de spel­com­pu­ter, met als gevolg dat op steeds jon­ge­re leef­tijd kin­de­ren met over­ge­wicht te kam­pen heb­ben. Het is dus zaak om het bui­ten­spe­len net zo inte­res­sant te maken als een avon­tu­ren­ga­me […]

Bro­chu­re ‘Natuur­lijk belang­rijk’ toont waar­de van groen in Zaan­stad

Zaan­stad telt zes­tig­dui­zend bomen die nu de groe­ne lon­gen van de stad vor­men en zij bepa­len mede de leef­baar­heid van de wij­ken. Daar­van dra­gen 314 bomen het eti­ket ‘waardevol’. Deze nemen in de visie van de gemeen­te dan ook een bij­zon­de­re plek in. In de bro­chu­re ‘Natuurlijk belang­rijk’ laat Zaan­stad zien hoe belang­rijk bomen en […]

Samen bou­wen aan natuur­lijk spe­len Stu­die­dag 24 juni De Klei­ne Aar­de

Op 24 juni orga­ni­seert De Klei­ne Aar­de bin­nen haar pro­ject Speel­na­tuur in samen­wer­king met Stich­ting Oase een inspi­re­ren­de en infor­ma­tie­ve dag die hele­maal in het teken staat van natuur­lijk spe­len. Zowel de the­o­re­tisch ach­ter­grond, de dis­cus­sie over de nut en nood­zaak als de prak­ti­sche aan­pak van ont­werp naar uit­voe­ring zul­len aan­bod komen. We nodi­gen diver­se […]