Bro­chu­re ‘Natuur­lijk belang­rijk’ toont waar­de van groen in Zaan­stad

Zaan­stad telt zes­tig­dui­zend bomen die nu de groe­ne lon­gen van de stad vor­men en zij bepa­len mede de leef­baar­heid van de wij­ken. Daar­van dra­gen 314 bomen het eti­ket ‘waardevol’. Deze nemen in de visie van de gemeen­te dan ook een bij­zon­de­re plek in. In de bro­chu­re ‘Natuurlijk belang­rijk’ laat Zaan­stad zien hoe belang­rijk bomen en groen voor een leef­ba­re stad zijn.

Na de Twee­de Wereld­oor­log was Zaan­stad een stad zon­der bomen? Ze wer­den in de laat­ste oor­logs­ja­ren alle­maal gekapt. Na de Twee­de Wereld­oor­log zijn in hoog tem­po snel groei­en­de bomen geplant, die vaak niet ouder wer­den dan 50 jaar. Na 1975 wer­den de zaken anders aan­ge­pakt; er kwa­men lang­zaam groei­en­de bomen zoals iepen, essen, pla­ta­nen en kas­tan­jes.

Stad zon­der bomen, nooit meer
Door de bouw van hui­zen, bedrij­ven­ter­rei­nen en wegen was kap niet altijd te ver­mij­den. Ook eis­ten ziek­tes en over­last hun tol. Zaan­stad kiest nu op aller­lei fron­ten voor bomen, heeft een her­plan­tings­plan en besteedt aan­dacht aan de bij­zon­de­re bomen met een spe­ci­aal onder­houds­pro­gram­ma. Want een stad zon­der bomen? Dat nooit meer!

Lees het vol­le­di­ge bericht »
Down­load de bro­chu­re ‘Natuur­lijk belang­rijk’ »

Bron:
Zaan­stad