Amster­dam ver­leent eer­ste sub­si­die voor groe­ne daken en groe­ne muren

Wet­hou­der Marij­ke Vos (Open­ba­re Ruim­te en Groen) van de gemeen­te Amster­dam over­han­dig­de op woens­dag 21 april de eer­ste sub­si­die voor ‘Groene daken en groe­ne muren’. De aan­vra­ger kreeg de sub­si­die voor een dak­tuin op het ter­ras van zijn woning. Amster­dam­mers kun­nen een bij­dra­ge bij de gemeen­te aan­vra­gen voor de aan­leg van een groen dak of […]

Groe­ne muren op nieuw metro­sta­ti­on in Zwit­ser­land

Boven­op het nieu­we metro­sta­ti­on Gran­cy in Lausan­ne (Zwit­ser­land) is een groe­ne muur met daar­in kijk­ga­ten aan­ge­legd. Het pro­ject expe­ri­men­teert met de rol van de open­ba­re ruim­te in stads­cen­tra en her­de­fi­ni­eert de taal van het heden­daag­se ste­de­lij­ke land­schap door een nieu­we rela­tie tus­sen natuur, stad en het industriële pro­ces te leg­gen. Bekijk foto’s en lees het […]

Sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken en muren in Amster­dam

De gemeen­te Amster­dam wil vol­gend jaar de aan­leg van groe­ne daken en groe­ne muren subsidiëren om zo de stad nog meer te ver­groe­nen. De sub­si­die bedraagt € 50, — per m² tot een maxi­mum van 50% van de aan­leg­kos­ten. Het col­le­ge van B&W heeft op 15 decem­ber inge­stemd met deze sub­si­die­re­ge­ling, onder voor­be­houd van goed­keu­ring […]