Onder­zoek naar moge­lijk­he­den voor groe­ne kin­der­op­vang

Maar wei­nig loca­ties voor kin­der­op­vang en bui­ten­school­se opvang van kin­de­ren in de basis­school­leef­tijd heb­ben speel­groen. Vei­lig­heids­ei­sen en de daar­aan gekop­pel­de aan­spra­ke­lijk­heid staan avon­tuur­lij­ke speel­na­tuur in de weg. Alter­ra advi­seert het minis­te­rie van LNV de wet­ge­ving meer toe te snij­den op uit­da­gend groen om te spe­len. Zo kan de bui­ten­school­se opvang (bso) bij­dra­gen aan het stre­ven […]

Wil­de moge­lijk­he­den

Stel: je bent groen­be­heer­der en je krijgt te maken met ‘klim­bo­men in oplei­ding’. Menig­een zal dan naar zijn hoofd grij­pen: ben ik nou gek, of … ? Toch zul­len groen­be­heer­ders dit soort onder­wer­pen in toe­ne­men­de mate tegen­ko­men. Zoals het bege­lei­den van groei­en­de bomen tot klim­bo­men voor kin­de­ren en ande­re beheer­maat­re­ge­len voor speel­na­tuur. Steeds vaker zal […]

Unie­ke tuin met reva­li­da­tie moge­lijk­he­den

Veel men­sen den­ken bij een  zie­ken­huis aan een ste­rie­le omge­ving zon­der groen. Maar dit beeld raakt ach­ter­haald. De tuin bij het cen­trum voor Reu­ma en Reva­li­da­tie in Rot­ter­dam is daar een voor­beeld van. Het is een tuin gewor­den die aan­trek­ke­lijk is voor men­sen met reu­ma, waar hun wen­sen in ver­werkt zijn, die toe­gan­ke­lijk is voor […]