Onder­zoek naar moge­lijk­he­den voor groe­ne kin­der­op­vang

Maar wei­nig loca­ties voor kin­der­op­vang en bui­ten­school­se opvang van kin­de­ren in de basis­school­leef­tijd heb­ben speel­groen. Vei­lig­heids­ei­sen en de daar­aan gekop­pel­de aan­spra­ke­lijk­heid staan avon­tuur­lij­ke speel­na­tuur in de weg.

Alter­ra advi­seert het minis­te­rie van LNV de wet­ge­ving meer toe te snij­den op uit­da­gend groen om te spe­len. Zo kan de bui­ten­school­se opvang (bso) bij­dra­gen aan het stre­ven van de over­heid om kin­de­ren meer in de natuur te laten spe­len en bewe­gen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het rap­port met prak­tijk­voor­beel­den

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, natuur­lij­ke speel­plek­ken

Bron:
Alter­ra Wage­nin­gen UR