Wil­de moge­lijk­he­den

Stel: je bent groen­be­heer­der en je krijgt te maken met ‘klim­bo­men in oplei­ding’. Menig­een zal dan naar zijn hoofd grij­pen: ben ik nou gek, of … ? Toch zul­len groen­be­heer­ders dit soort onder­wer­pen in toe­ne­men­de mate tegen­ko­men. Zoals het bege­lei­den van groei­en­de bomen tot klim­bo­men voor kin­de­ren en ande­re beheer­maat­re­ge­len voor speel­na­tuur. Steeds vaker zal naar spe­ci­fiek vak­man­schap op dat gebied wor­den gevraagd. In dit arti­kel intro­du­ce­ren we speel­na­tuur bij groen­be­heer­ders.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in Vak­blad Groen nr. 1/ janu­a­ri 2008

Ook inte­res­sant:
Spe­len, kin­de­ren, natuur­speel­tui­nen

Bron:
Groen, Vak­blad voor ruim­te in stad en land­schap (Paul Jans­sen en Kees Both)