Bam­boe gevels en dak hou­den Viet­na­me­se flat­be­wo­ners koel

Ho Chi Minh Stad, vroe­ger bekend als Sai­gon, is de groot­ste stad van Viet­nam en, met zijn 8 mil­joen inwo­ners, een van de gro­te­re wereld­ste­den. De stad is ‘boo­m­ing’, met alle posi­tie­ve en nega­tie­ve neven­ef­fec­ten van dien – wel­vaarts­groei, maar ook lucht­ver­vui­ling en het ver­dwij­nen van groen, dat plaats maakt voor bouw­wer­ken van aller­lei soort. […]

Euro­pe­se impuls voor Groe­ne Infra­struc­tuur

‘Groe­ne Infra­struc­tuur’ is het the­ma van een inter­na­ti­o­naal con­gres dat op 25 en 26 febru­a­ri a.s. wordt gehou­den in Mil­aan (Ita­lië). De bij­een­komst vindt plaats in de aan­loop naar de Expo 2015 in Mil­aan, waar­voor het mot­to is geko­zen ‘Fee­ding the Pla­net, Ener­gy for Life’. Egbert Roozen, is een van de spre­kers. Neder­land behoort tot […]

Mil­aan heeft spec­ta­cu­lair plan voor het ‘hoogste bos ter wereld’

Mil­aan krijgt het hoog­ste bos ter wereld. In de wijk Iso­la, niet ver van het cen­trum, wordt het Bosco Ver­ti­ca­le gebouwd. Ergens in 2013 wordt ‘het ver­ti­ca­le bos’ vol­tooid. Het zal bestaan uit twee woon­to­rens, van 110 en 76 meter hoog, naar een ont­werp van het Mila­ne­se bureau van Ste­fa­no Boe­ri. Over de hele leng­te […]

Mil­aan legt een ver­ti­caal bos aan

Mil­aan heeft er bin­nen­kort een wel heel bij­zon­der land­mark bij. In de Ita­li­aan­se mode­stad ver­rij­zen bin­nen­kort twee ‘groe­ne’ torens, die door de archi­tect wer­den gedoopt tot een ver­ti­caal bos. Het Bosco Ver­ti­ca­le, een ont­werp van Ste­fa­no Boe­ri, heeft als doel om van de beton­nen jun­gle Mil­aan, dat momen­teel een van de meest ver­vuil­de ste­den ter […]

Groe­ne Stad con­gres Mil­aan groot suc­ces

Afge­lo­pen vrij­dag en zater­dag vond het twee­de Euro­pe­se Groe­ne Stad con­gres plaats in Mil­aan, met als the­ma ‘Green city toward cities of the futu­re’.  Op vrij­dag gaven spre­kers uit New York, Ber­lijn, Mil­aan, Parijs, Amster­dam en Lon­don lezin­gen over het belang en de meer­waar­de van het groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. De hoofd­pun­ten van de […]