Euro­pe­se impuls voor Groe­ne Infra­struc­tuur

‘Groe­ne Infra­struc­tuur’ is het the­ma van een inter­na­ti­o­naal con­gres dat op 25 en 26 febru­a­ri a.s. wordt gehou­den in Mil­aan (Ita­lië). De bij­een­komst vindt plaats in de aan­loop naar de Expo 2015 in Mil­aan, waar­voor het mot­to is geko­zen ‘Fee­ding the Pla­net, Ener­gy for Life’. Egbert Roozen, is een van de spre­kers.
Neder­land behoort tot de zes Euro­pe­se lan­den waar het ini­ti­a­tief van de Groe­ne Stad / the Green City actief is opge­pakt. De ande­re vijf zijn Ita­lië, Duits­land, Hon­ga­rije, Frank­rijk en Groot-Brit­tan­nië. De Euro­pe­se Com­mis­sie in Brus­sel heeft zich vol­uit ach­ter het Groe­ne Stap con­cept geschaard, wat onder meer tot uit­druk­king zal komen in toe­spra­ken  van  Pia Bucel­la, direc­teur Mili­eu­be­leid en Kurt Van­den­berg­he, direc­teur Kli­maat­be­leid bij de Com­mis­sie.
Euro­pe­se Com­mis­sie
De Euro­pe­se Com­mis­sie ver­woordt haar stand­punt over de nood­zaak van ver­groe­ning van de Euro­pe­se ste­den aldus: ‘Groe­ne Infra­struc­tuur is geba­seerd op het begin­sel dat de nood­zaak van bescher­ming en ver­be­te­ring van de natuur en de natuur­lij­ke pro­ces­sen, zowel als de vele voor­de­len die de natuur de men­se­lij­ke samen­le­ving biedt, kun­nen wor­den geïn­te­greerd in ruim­te­lij­ke orde­ning en ont­wik­ke­ling. Door groe­ne infra­struc­tuur ver­we­zen­lij­ken in ste­de­lij­ke gebie­den ver­sterkt men het gemeen­schaps­ge­voel en bestrijdt men uit­slui­ting en soci­aal iso­le­ment. Deze bena­de­ring komt zowel indi­vi­du­e­le bur­gers ten goe­de als de samen­le­ving als geheel, in haar fysie­ke, psy­chi­sche en soci­aal­eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling.
Groe­ne Infra­struc­tuur komt zowel de mens als de natuur ten goe­de. Ze dient te wor­den ont­wor­pen en beheerd als een mul­ti­func­ti­o­ne­le hulp­bron die een breed sca­la aan opbreng­sten kan gene­re­ren in een en dezelf­de ruim­te. Groe­ne Infra­struc­tuur omvat natuur en semi-natuur, groe­ne ele­men­ten en groe­ne ruim­ten – van gro­te onont­gon­nen gebie­den tot groe­ne daken op gebou­wen, in lan­de­lij­ke en ste­de­lij­ke gebie­den, te land in meren en rivie­ren, in kust­ge­bie­den en op zee. Door ver­ster­king van de Groe­ne Infra­struc­tuur kun­nen waar­de­vol­le land­schap­pe­lij­ke ele­men­ten wor­den onder­hou­den of gecre­ëerd, wat bij­draagt aan gezon­de eco­sys­te­men  en bio­di­ver­si­teit. De Resour­ce Effi­ci­en­cy Road­map, de weer­ga­ve van het ele­ment ‘duur­zaam­heid’ in de door de Euro­pe­se Com­mis­sie gepre­sen­teer­de stra­te­gie EU 2020, noemt inves­te­rin­gen in Green Infra­struc­tu­re een belang­rij­ke stap in de rich­ting van een bete­re bescher­ming van natuur­lijk erf­goed, in de rich­ting van slim­me, duur­za­me en inclu­sie­ve groei, als pri­o­ri­tai­re doel­stel­ling van de EU.
Stra­te­gie
Doel van de bij­een­komst in Mil­aan is het ver­der ont­wik­ke­len van een stra­te­gie voor groe­ne­re ste­den in Euro­pa. Een van de voorbeeldprogramma’s is het Kli­maat Ener­gie Plan van Parijs, dat ernaar streeft de uit­stoot van broei­kas­gas­sen te ver­min­de­ren met 75% vóór 2050.