Mas­ter­class Ste­de­lijk Voed­sel­be­leid

Op dins­dag 22 janu­a­ri 2013 komt Way­ne Roberts, de drij­ven­de kracht ach­ter de Tor­on­to Food Poli­cy Coun­cil, naar Alme­re voor het geven van een mas­ter­class. Cen­traal staan de ach­ter­grond, opzet en uit­wer­king van een Food Poli­cy Coun­cil (FPC), waar­na de ver­taal­slag wordt gemaakt naar de Neder­land­se situ­a­tie. Veel Neder­land­se gemeen­ten zijn bezig met het for­mu­le­ren […]

Pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seert mas­ter­class groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen

Bedrij­ven­ter­rei­nen zijn nodig om onder­ne­mers de ruim­te te geven om te kun­nen onder­ne­men, en daar­mee een bij­dra­ge te leve­ren aan een flo­re­ren­de eco­no­mie. Kan ‘groen’ een ver­ster­king zijn? Dat is de vraag die in de mas­ter­class Groen op Bedrij­ven­ter­rei­nen aan de orde komt. In de nieu­we Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie van Zuid-Hol­­land zul­len kwa­li­teits­kaar­ten wor­den opge­no­men. Alge­meen […]

Mas­ter­class KidS Kin­de­ren in de stad

Na het suc­ces van de eer­ste edi­tie van de mas­ter­class KidS, Kin­de­ren in de Stad, orga­ni­seert de NHTV in samen­wer­king met CROW, VNG, KpVV, VVN en Jan­tje Beton een twee­de edi­tie. Kin­de­ren zijn voor de leef­baar­heid van woon­ge­bie­den van groot belang, toch moe­ten zij con­cur­re­ren met o.a. de auto voor de open­ba­re ruim­te. Een strijd […]