Mas­ter­class KidS Kin­de­ren in de stad

Na het suc­ces van de eer­ste edi­tie van de mas­ter­class KidS, Kin­de­ren in de Stad, orga­ni­seert de NHTV in samen­wer­king met CROW, VNG, KpVV, VVN en Jan­tje Beton een twee­de edi­tie.

Kin­de­ren zijn voor de leef­baar­heid van woon­ge­bie­den van groot belang, toch moe­ten zij con­cur­re­ren met o.a. de auto voor de open­ba­re ruim­te. Een strijd die zij vaak ver­lie­zen. Buurt­wer­kers, ste­den­bouw­kun­di­gen, amb­te­na­ren, ont­wer­pers, advies­bu­reaus en bestuur­ders wor­den uit­ge­no­digd in te schrij­ven voor de mas­ter­class KidS, Kin­de­ren in de Stad. In deze 2 daag­se mas­ter­class wordt het kind als uit­gangs­punt geno­men voor de ont­wik­ke­ling van de open­ba­re ruim­te. Er is rui­me aan­dacht voor con­cre­te situ­a­ties, in alle sta­dia van de plan­vor­ming. Van het eer­ste inti­a­tief (het agen­de­ren van dit pro­bleem) tot het fei­te­lijk ont­wer­pen van de ruim­te.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier om te fly­er te lezen
U kunt u hier inschrij­ven

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, beleid

Bron:
NHTV