Maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kos­ten

De groe­ne stad loont op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied. Dit blijkt uit de resul­ta­ten van het onder­zoek dat ten grond­slag ligt aan de publi­ca­tie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een alge­he­le con­clu­sie die naar aan­lei­ding van dit prak­tijk­on­der­zoek geno­men kan wor­den, is dat de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger […]

Onder­zoek naar maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche baten van Park 21

In opdracht van de gemeen­te Haar­lem­mer­meer wordt deze zomer door ken­nis­cen­trum Tri­ple E de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche baten onder­zocht van Park 21. In Haar­lem­mer­meer bestaat de visie en ambi­tie om Park 21 aan te leg­gen. Dit metro­po­li­ta­ne park van de een­en­twin­tig­ste eeuw, waar­in de pol­der­laag, park­laag en lei­su­re­laag con­ti­nu in ont­wik­ke­ling zijn en waar­van het […]