Maak groen tot bouw­steen van het col­le­ge­pro­gram­ma

De Groe­ne Stad en Groen­fo­rum Neder­land heb­ben een week na de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen, in samen­wer­king met De Bomenstich­ting, de laat­ste nieuws­brief naar de poli­tie­ke par­tij­en gestuurd. Met daar­in de oproep aan de poli­tiek de groe­ne belof­tes waar te maken. Nu de coa­li­tie­on­der­han­de­lin­gen zijn begon­nen, is de invul­ling van het col­le­ge­pro­gram­ma de vol­gen­de stap. De Groe­ne Stad, […]

Speel­na­tuur in de stad. Hoe maak je dat?

Er zijn al heel wat goe­de voor­beel­den van speel­na­tuur in de stad. Goe­de voor­beel­den inspi­re­ren. De stap van inspi­ra­tie naar daad­wer­ke­lij­ke rea­li­sa­tie blijkt min­der mak­ke­lijk. Juist die stap krijgt aan­dacht in deze publi­ca­tie De uit­ga­ve is gemaakt in opdracht van het Minis­te­rie van LNV. Het is een samen­wer­king tus­sen prak­tijk en weten­schap, en tus­sen ste­den­bouw, […]

De wijk maak je samen. Adop­teer een stuk­je GROEN

De gemeen­te Vlist start met een nieuw ini­ti­a­tief: groe­nadop­tie. Inwo­ners kun­nen daar­bij een stuk­je open­baar groen ‘adopteren’. Dat bete­kent dat zij als vrij­wil­li­ger klein­scha­lig groen­on­der­houd aan per­ken en plant­soe­nen in hun direc­te leef­om­ge­ving uit­voe­ren. Zo maken zij zelf een stuk­je van hun eigen wijk. Doen men­sen dit samen met enke­le buurt­ge­no­ten, dan is groe­nadop­tie nog […]