Maak groen tot bouw­steen van het col­le­ge­pro­gram­ma

De Groe­ne Stad en Groen­fo­rum Neder­land heb­ben een week na de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen, in samen­wer­king met De Bomenstich­ting, de laat­ste nieuws­brief naar de poli­tie­ke par­tij­en gestuurd.

Met daar­in de oproep aan de poli­tiek de groe­ne belof­tes waar te maken.

Nu de coa­li­tie­on­der­han­de­lin­gen zijn begon­nen, is de invul­ling van het col­le­ge­pro­gram­ma de vol­gen­de stap. De Groe­ne Stad, Groen­fo­rum Neder­land en De Bomenstich­ting bena­druk­ken door mid­del van deze brief dat de poli­tiek de zorg moet dra­gen dat het stre­ven naar een groe­ne, boom­rij­ke leef­om­ge­ving een pro­mi­nen­te plek krijgt in hun pro­gram­ma.

Bekijk de nieuws­brief »