Groe­ne long in Bil­zen in ere her­steld

Park Haff­mans in het Bel­gi­sche Bil­zen is zon­dag her­o­pend door bur­ge­mees­ter Johan Sau­wens. Sinds 2009 heeft het stads­be­stuur een flin­ke reno­va­tie door­ge­voerd in het park, dat acht hec­ta­re groot is. De groe­ne long telt maar liefst der­tig zeld­za­me soor­ten bomen. De stad kocht het park in 2008 van de erf­ge­na­men van Leon Haff­mans, bur­ge­mees­ter van […]

Oud voet­bal­veld wordt groe­ne long

Vrij­wil­li­gers zijn zater­dag gestart met de aan­plan­ting van een gro­te groe­ne ruim­te op de oude voet­bal­ter­rei­nen in het Bel­gi­sche Brus­se­gem. Tij­dens de eer­ste plant­dag wer­den alvast 2.300 bomen aan­ge­plant. Met de aan­plan­ting van de bomen en strui­ken krijgt Brus­se­gem een gro­te groe­ne ruim­te met speel­voor­zie­nin­gen voor de jeugd. De groen long ligt tus­sen het sport­com­plex […]

Financiële impuls voor Groe­ne Long in Steen­wijk

De gemeen­te Steen­wij­ker­land kan ruim € 590.000,- extra beste­den aan het pro­ject de Groe­ne Long in Steen­wijk. Het col­le­ge van B&W vraagt de gemeen­te­raad de te ver­wach­ten pro­vin­ci­a­le sub­si­die ‘Sportaccommodatie en jeugd’ van € 120.000,- en de bij­dra­ge van­uit Lea­der van € 470.000,- beschik­baar te stel­len. Het extra geld is deels beschik­baar geko­men door een […]