Groe­ne long in Bil­zen in ere her­steld

Park Haff­mans in het Bel­gi­sche Bil­zen is zon­dag her­o­pend door bur­ge­mees­ter Johan Sau­wens. Sinds 2009 heeft het stads­be­stuur een flin­ke reno­va­tie door­ge­voerd in het park, dat acht hec­ta­re groot is. De groe­ne long telt maar liefst der­tig zeld­za­me soor­ten bomen. De stad kocht het park in 2008 van de erf­ge­na­men van Leon Haff­mans, bur­ge­mees­ter van 1947 tot 1979. Pas toen kon­den de gro­te inves­te­rin­gen en de reno­va­tie begin­nen.

Maar nu is, na de Bor­re­berg, ook de twee­de groe­ne long in het cen­trum van de stad in ere her­steld.
“Het stads­park heeft nu een erg hoge bele­vings­waar­de. In het park vind je ook aller­lei prach­ti­ge bomen. De exo­ten type­ren de stijl van een Engels land­schaps­park. Men­sen moesten vroe­ger kun­nen laten zien wat ze had­den mee­ge­bracht uit het bui­ten­land”, ver­telt Filip Konings, mili­eu­amb­te­naar van Bil­zen.

€ 27 mil­joen geïnvesteerd in groe­ner beleid
Bur­ge­mees­ter Sau­wens is erg opge­to­gen met de vol­tooi­de wer­ken. “Het sche­pen­col­le­ge beslis­te in 2010 om € 27 mil­joen te inves­te­ren in een groe­ner beleid. Met het pro­ject laan­bo­men en de inrich­ting van de stads­par­ken, zoals de par­ken Petry, Haff­mans en Edel­hof, wil het stads­be­stuur de groe­ne long in de stad ver­ster­ken”, ver­telt Sau­wens.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Nieuws­blad

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.