Financiële impuls voor Groe­ne Long in Steen­wijk

De gemeen­te Steen­wij­ker­land kan ruim € 590.000,- extra beste­den aan het pro­ject de Groe­ne Long in Steen­wijk. Het col­le­ge van B&W vraagt de gemeen­te­raad de te ver­wach­ten pro­vin­ci­a­le sub­si­die ‘Sportaccommodatie en jeugd’ van € 120.000,- en de bij­dra­ge van­uit Lea­der van € 470.000,- beschik­baar te stel­len.

Het extra geld is deels beschik­baar geko­men door een posi­tie­ve hou­ding van ver­schil­len­de betrok­ken ver­e­ni­gin­gen en de gemeen­te over het toe­kom­stig beheer en de rol die gebrui­kers van het park hier­bij kun­nen spe­len. Hier­door zijn er voor het pro­ject Lea­der­gel­den vrij­ge­ko­men. Daar­naast wordt er van­uit de pro­vin­cie sub­si­die ver­wacht voor de ver­be­te­ring van sport­ac­com­mo­da­ties, waar­bij het soci­a­le com­po­nent een voor­waar­de is. Het bedrag wordt toe­ge­voegd aan het al beschik­baar gestel­de kre­diet van 5 mil­joen euro.

Bron:
Gemeen­te Steen­wij­ker­land