Stads­land­bouw neemt toe en kan 10 pro­cent van loka­le voed­sel­vraag pro­du­ce­ren

Een groei­end aan­tal Neder­land­se ste­den doet mee aan ini­ti­a­tie­ven voor voed­sel­pro­duc­tie in de stad en de stads­rand­zo­ne. Deze voed­sel­pro­duc­tie is bestemd voor de loka­le inwo­ners. In the­o­rie kan een stad voor onge­veer 10 pro­cent zelf­voor­zie­nend zijn. De pro­ce­du­res tot toe­stem­ming voor een stads­tuin duren nog lang, maar uit­ge­brei­de plan­nen zijn er wel. De inte­gra­tie van […]

Loka­le poli­tie­ke par­tij wil groe­ne speel­plek­ken sti­mu­le­ren

Afge­lo­pen week heeft de gemeen­te­raad van Sint-Michiels­­ge­s­­tel het beleids­plan speel­tuin­voor­zie­nin­gen bespro­ken en goed­ge­keurd. De gemeen­te­raad heeft met name gespro­ken over de aan­dacht van groe­ne speel­plek­ken voor kin­de­ren en over de aan­dacht voor de wij­ze waar­op bur­gers bij de aan­leg en het onder­houd van de speel­voor­zie­nin­gen (kun­nen) wor­den betrok­ken. Deze items waren onder­be­licht in het beleids­plan. […]

Ver­burg geeft €1,8 mil­joen aan loka­le plan­nen voor mooi­er land­schap

De aan­leg van een klom­pen­pad in een bij­zon­der cul­tuur­land­schap, een omme­tje met hon­der­den meters hout­wal­len, een wan­del­rou­te op par­ti­cu­lie­re grond met klap­hek­ken, sloot­plan­ken en vlecht­ha­gen, een struin­pad met knot­bo­men en het her­stel van oude land­schaps­ele­men­ten zoals poe­len en hout­sin­gels. Dit zijn enke­le voor­beel­den van de 35 loka­le en regi­o­na­le pro­jec­ten voor een mooi­er land­schap die […]

ANWB schrijft brief aan loka­le poli­tiek over groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieu­we gemeen­te­ra­den van de G31, waar­in zij hen advi­se­ren om tij­dens de vor­ming van het col­le­ge­ak­koord aan­dacht te schen­ken aan de groe­ne kwa­li­tei­ten van de leef­om­ge­ving. Mid­dels deze brief brengt de ANWB een aan­tal onder­wer­pen waar­aan zij gro­te waar­de hech­ten onder de aan­dacht, zoals ver­keers­vei­lig­heid en […]