Kin­de­ren klim­men lie­ver in bomen

Meer dan een­der­de van de kin­de­ren speelt lie­ver bui­ten dan dat ze bin­nen ach­ter de com­pu­ter zit­ten. Dit blijkt uit Engels onder­zoek van Big Lot­tery Fund. Zo’n 87% van de kin­de­ren tus­sen de 7 en 15 jaar spe­len regel­ma­tig een spel­le­tje op de com­pu­ter. Maar 38% van hen geeft aan dat ze graag ande­re din­gen […]

VVD Utrecht heeft lie­ver nieu­we bomen dan extra amb­te­naar

Er is vol­gens de VVD geen extra amb­te­naar nodig om de bewo­ners in de wijk Kana­len­ei­land in Utrecht te ver­tel­len dat ze in het mooie nieu­we park langs het Amster­dam Rijn­ka­naal moe­ten gaan pick­nic­ken of voet­bal­len. Het col­le­ge van B&W wil­de in het besluit over de her­in­rich­ting van de saaie groen­strook langs het kanaal tot […]

Lie­ver een plant­soen dan alweer een par­keer­plaats

Van­af maart dit jaar heb­ben lezers van de Volks­krant sug­ges­ties kun­nen doen voor een mooi­er Neder­land. Bij de afslui­ting van de Ruim­te­lij­ke Agen­da blijkt de slech­te inrich­ting van de open­ba­re ruim­te de groot­ste erger­nis van de lezers en des­kun­di­gen op het gebied van ruim­te­lij­ke orde­ning. Een ‘panel van wij­zen’ heeft de sug­ges­ties van de lezers […]