Leid­sche Rijn wil groe­ne eco­lo­gi­sche zone in plaats van a‑functioneel groen

De term ‘Dorps wonen in Vleu­ter­wei­de’ doet wat vreemd aan als je kijkt naar de kari­ge hoe­veel­heid groen in de nieu­we wijk. ‘Minimalistisch design­groen’ grap­pen de bewo­ners er zelf over. Maar daar laten ze het niet bij. In de buurt De Riet­vel­den wor­den hand­te­ke­nin­gen ver­za­meld voor meer groen. Heel erg veel groen en heel erg […]

Leid­sche Rijn Park krijgt mega­per­go­la

De per­go­la die het Bin­nen­hof van het Leid­sche Rijn Park gaat omras­te­ren wordt drieënhalve kilo­me­ter lang en zes meter hoog. De aan­leg van deze mega­per­ge­lo begint naar ver­wach­ting vol­gend jaar. De per­go­la krijgt een honing­raat motief dat op poten staat, waar­on­der bezoe­kers kun­nen wan­de­len. Ont­wer­perArchi­tec­ten­bu­rea West 8 ont­wierp voor het Leid­sche Rijn Park de per­go­la. […]

100.000 bomen geplant in Leid­sche Rijn Park

De gemeen­te Utrecht heeft dit voor­jaar onge­veer 100.000 klei­ne en gro­te bomen geplant in het nieu­we, twin­tig hec­ta­re gro­te plant­soen De Bin­nen­hof West. De gro­te plantope­ra­tie op deze loca­tie in het deel van het Leid­sche Rijn Park is daar­mee afge­rond. De Bin­nen­hof in het Leid­sche Rijn Park is een ont­werp van West8, Adri­aan Geu­ze. Het […]