Bouw 1,5 kilo­me­ter lan­ge duur­za­me bio­di­ver­si­teits­muur van start

De Gen­der is een klei­ne water­loop op het bedrij­ven­ter­rein De Run te Veld­ho­ven. Deze water­loop wordt ver­an­derd in een beek­dal­land­schap; een open park­land­schap in een indu­stri­ë­le omge­ving. Eye­cat­cher is de gol­ven­de kade­muur van ruim 1,5 kilo­me­ter met ruim 450 zon­ne­pa­ne­len en diver­se fau­na­voor­zie­nin­gen. Het beek­dal­land­schap dat aan weers­zij­den van de Kem­pen­baan wordt gere­a­li­seerd, com­bi­neert aller­lei […]

Groen is geen kos­ten­post, maar levert opAan­dacht voor de lan­ge ter­mijn is essen­ti­eel

Goed­ko­per onder­houd, kos­ten­be­spa­ring en de waar­den van groen. Op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te ston­den die begrip­pen cen­traal in de lezin­gen van Jeroen Glis­se­naar (park­be­heer, Arn­hem), Frits Ruy­ten (Inte­gra­lis PP, Heel­sum) en Mar­ga­reth Hop (Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving, Lis­se. Dat bespa­ring in tij­den van financiële krap­te erg leeft, bleek uit de meer dan 100 […]

Rand­stad: Nu keu­zes maken voor de lan­ge ter­mijn

Pro­ject­lei­der Bart Vink (VROM) van het Pro­ject Rand­stad 2040 merkt dat ruim­te­lij­ke orde­ning bur­gers raakt. “Veel bur­gers heb­ben gere­a­geerd op bij­voor­beeld de ruim­te­lij­ke agen­da van De Volks­krant. De ver­an­de­rin­gen in Neder­land, en met name in de Rand­stad, zijn groot. De bevol­king en de werk­ge­le­gen­heid zijn de afge­lo­pen decen­nia sterk gegroeid. Resul­ta­ten zijn bij­voor­beeld VINEX-wij­­ken en […]