Berichten

In het collegeprogramma ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ heeft het college van Alkmaar het 1000- bomenplan gelanceerd. Burgemeester en wethouders willen namelijk meer aandacht geven aan hoogwaardig groen in de stad.

Het college investeert in groen, zodat de jeugd ook later van een groene stad kan genieten. Mooie, oude en beeldbepalende bomen krijgen extra aandacht en worden beschermd. Nieuwe bomen worden op een duurzame manier geplant. Sinds het aantreden van het nieuwe college zijn 158 extra bomen geplant. De bomenbarometer op de gemeentelijke groen-website geeft vanaf 21 maart aan hoeveel nieuwe bomen geplant zijn. Deze site geeft ook aan op welke locatie het nieuwe groen geplant is en wat voor bomen het zijn.

Prettig en gezond leefklimaat
Alkmaar beheert ongeveer 45.000 bomen in de stad. Samen met de bomen in tuinen van particulieren en bedrijven zorgen zij voor een prettig en gezond klimaat in de stad.
Naast het planten van extra bomen zorgt de gemeente ook zo veel mogelijk voor het vervangen van dode en zieke bomen.

Zonder groen, geen leven
Wethouder Anjo van de Ven: “Bomen en groen zijn erg belangrijk voor een stad, voor jong en oud. Zonder groen, geen leven. Bovendien doen kinderen die opgroeien in een groene omgeving en direct contact hebben met de natuur, het later, zowel emotioneel als cognitief, beter dan kinderen die dat moeten missen. Ook volwassenen kunnen veel plezier en voldoening vinden in het omgaan met de natuur. Daarom gaat de gemeente voor 1000 nieuwe bomen in de stad. Met de bomenbarometer houden we de stand bij en hopen we meer betrokkenheid te krijgen van Alkmaarders. Weet u een plek waar een extra boom kan komen? Laat het ons weten.” Ideeën zijn welkom via 1000bomen@alkmaar.nl.

Bron:
Gemeente Alkmaar

Op 5 oktober zal op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert het nieuwe magazine De Groene Stad worden gepresenteerd. Het centrale thema van dit magazine is de integrale aanpak van duurzame groene stedenbouw. Dat als doel heeft de disciplines rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur), blauw (water) en groen (bomen en planten) met elkaar te verenigen en kennis en voorbeelden uit te wisselen.

Directeur Jan Habets van Plant Publicity Holland, waar De Groene Stad een onderdeel van uitmaakt, geeft aan dat in het huidige medialandschap ontbreekt aan bladen waar de integrale aanpak en visie centraal staan en waarin het groene product de leidraad vormt.

Grote doelgroep
Habets: “De Groene Stad bestaat nu zo’n tien jaar en we bereiken daarmee een grote doelgroep in zowel Nederland als in het buitenland. We hebben daar dan ook diverse communicatiemiddelen voor, maar een magazine bestond nog niet. We hebben dan ook besloten deze uitdaging aan te gaan”.

Informatie
Voor meer informatie over dit magazine kunt u contact opnemen met Edwin van Diessen van uitgever BCM »

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het kan beter met de beleving van de biodiversiteit in Eindhoven. Bewoners zijn zich nog te weinig bewust van het belang van biodiversiteit. Op verzoek van de gemeente Eindhoven komt een aantal partijen met een breed educatief programma: ‘Nieuwe wegen voor biodiversiteit in Eindhoven’.

Dit zogeheten arrangement heeft als doel biodiversiteit zichtbaarder te maken en de waardering hiervoor in de dagelijkse leefwereld te stimuleren. Het laat zien wat de bijdrage is van biodiversiteit aan thema’s waarin Eindhoven sterk is: Design en Groen in de stad. Het programma richt zich op basisscholieren, kinderen op de buitenschoolse opvang, middelbare scholieren, bewoners van Eindhoven, studenten en senioren.

 

 

 

 

Beleving biodiversiteit als verbindend element in wijken
In het programma wordt actieve beleving van biodiversiteit tevens ingezet als een verbindend element in wijken en tussen jongeren en ouderen. Er zijn vijf programmaonderdelen waaraan de deelnemende organisaties zich verbinden:

 1. Biodiversiteit waarderen door bomen te adopteren
  Kinderen kiezen een boom, volgen die gedurende het jaar en maken er een werkstuk over. Kinderen zien de enorme diversiteit aan bomen en heesters.
 2. Biodiversiteit in beweging
  Verscheidenheid aan beweging in de natuur wordt interactief op niveaus overgebracht aan leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs, studenten en professionals in technologie, design en groenonderwijs.
 3. Biodiversiteit inspireert
  De kennis die in de Verenigde Staten is opgedaan in biomimicry (methode om problemen op te lossen door te leren van de natuur) wordt geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie.
 4. Biodiversiteit leren waarderen in de wijk
  Inwoners en scholieren uit bepaalde wijk onderzoeken biodiversiteit in hun wijk, nemen maatregelen en volgen de verdere ontwikkeling met biodiversiteitmeter.
 5. Biodiversiteit leren waarderen aan huis
  In aantal straten worden geveltuintjes aangelegd, waarover senioren het beheer krijgen, met hulp van basisschoolleerlingen en studenten van de Groene campus.

Het programmamanagement wordt toevertrouwd aan Grontmij, in de persoon van Joost Barendrecht. Grontmij is tevens betrokken bij de plaatsing van biodiversiteitsmeters in twee verschillende wijken, met een bijpassend educatieprogramma. Rob van Schijndel, ecoloog, is hiervan projectleider.

Gemeentelijk beleid
De gemeente Eindhoven hecht veel waarde aan een actieve rol van externe partijen bij natuur- en milieueducatie. Volgens wethouder Schreurs sluit dit programma prachtig aan bij de wens van het college om als overheid niet alles zelf te doen. Daar waar andere organisaties de kennis, het enthousiasme en de wil hebben om dit op te pakken, leidt het tot nieuwe inzichten en nieuwe verbanden. Afwijken van de traditionele werkwijze stelt de gemeente in staat om andere doelgroepen te bereiken. De rol van de gemeente bestaat hier uit het faciliteren van partijen, bemiddelen tussen partijen en waar nodig expertise te leveren.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn Grontmij, de Natuurwerkplaats Meerhoven (NwM), Stichting BiomimicryNL, Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), Evoke, Milieu Educatie Centrum Eindhoven en de gemeente Eindhoven. Door deze vernieuwende samenwerking ontstond tevens een basis om subsidie aan te vragen bij het programma NME van het Rijk. Deze subsidie is onlangs toegekend, waarmee de innovatieve waarde van het arrangement wordt erkend.

Bron:
Grontmij

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Koning Mohammed VI heeft het project ‘Maroc Vert’, Groen Marokko, gelanceerd om het leefklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme te bevorderen. Tussen nu en 2020 moet het hele land er veel groener uitzien. De nieuwe aanplant moet bovendien erosie en verwoestijning tegengaan.

Voor dit miljardenproject heeft Marokko buitenlandse kennis en techniek nodig. Om die reden heeft het ministerie van ELI contact gezocht met Treeport, een cluster van Zundertse boomkwekerijbedrijven. De Marokkanen hebben grote belangstelling voor een breed assortiment, zoals laanbomen, bos- en haagplantsoen, containerteelt en fruitbomen. Vooral bloeiende heesters staan bovenaan het verlanglijstje.

Lees hier het volledige bericht »

 

 

 

 

Bron:
BN De Stem