Alkmaar lan­ceert bomen­ba­ro­me­ter

In het col­le­ge­pro­gram­ma ‘Een nieu­we len­te, een nieuw geluid’ heeft het col­le­ge van Alkmaar het 1000- bomen­plan gelan­ceerd. Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders wil­len name­lijk meer aan­dacht geven aan hoog­waar­dig groen in de stad. Het col­le­ge inves­teert in groen, zodat de jeugd ook later van een groe­ne stad kan genie­ten. Mooie, oude en beeld­be­pa­len­de bomen krij­gen extra […]

De Groe­ne Stad lan­ceert maga­zi­ne

Op 5 okto­ber zal op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert het nieu­we maga­zi­ne De Groe­ne Stad wor­den gepre­sen­teerd. Het cen­tra­le the­ma van dit maga­zi­ne is de inte­gra­le aan­pak van duur­za­me groe­ne ste­den­bouw. Dat als doel heeft de dis­ci­pli­nes rood (onroe­rend goed), grijs (infra­struc­tuur), blauw (water) en groen (bomen en plan­ten) met elkaar te ver­e­ni­gen en […]

Eind­ho­ven lan­ceert pro­gram­ma ‘Nieuwe wegen voor bio­di­ver­si­teit’

Het kan beter met de bele­ving van de bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven. Bewo­ners zijn zich nog te wei­nig bewust van het belang van bio­di­ver­si­teit. Op ver­zoek van de gemeen­te Eind­ho­ven komt een aan­tal par­tij­en met een breed edu­ca­tief pro­gram­ma: ‘Nieu­we wegen voor bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven’. Dit zoge­he­ten arran­ge­ment heeft als doel bio­di­ver­si­teit zicht­baar­der te maken en […]

Koning Marok­ko lan­ceert pro­ject ‘Maroc Vert’, Groen Marok­ko

Koning Moham­med VI heeft het pro­ject ‘Maroc Vert’, Groen Marok­ko, gelan­ceerd om het leef­kli­maat, de werk­ge­le­gen­heid en het toe­ris­me te bevor­de­ren. Tus­sen nu en 2020 moet het hele land er veel groe­ner uit­zien. De nieu­we aan­plant moet boven­dien ero­sie en ver­woes­tij­ning tegen­gaan. Voor dit mil­jar­den­pro­ject heeft Marok­ko bui­ten­land­se ken­nis en tech­niek nodig. Om die reden […]