Alkmaar lan­ceert bomen­ba­ro­me­ter

In het col­le­ge­pro­gram­ma ‘Een nieu­we len­te, een nieuw geluid’ heeft het col­le­ge van Alkmaar het 1000- bomen­plan gelan­ceerd. Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders wil­len name­lijk meer aan­dacht geven aan hoog­waar­dig groen in de stad.

Het col­le­ge inves­teert in groen, zodat de jeugd ook later van een groe­ne stad kan genie­ten. Mooie, oude en beeld­be­pa­len­de bomen krij­gen extra aan­dacht en wor­den beschermd. Nieu­we bomen wor­den op een duur­za­me manier geplant. Sinds het aan­tre­den van het nieu­we col­le­ge zijn 158 extra bomen geplant. De bomen­ba­ro­me­ter op de gemeen­te­lij­ke groen-web­si­te geeft van­af 21 maart aan hoe­veel nieu­we bomen geplant zijn. Deze site geeft ook aan op wel­ke loca­tie het nieu­we groen geplant is en wat voor bomen het zijn.

Pret­tig en gezond leef­kli­maat
Alkmaar beheert onge­veer 45.000 bomen in de stad. Samen met de bomen in tui­nen van par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven zor­gen zij voor een pret­tig en gezond kli­maat in de stad.
Naast het plan­ten van extra bomen zorgt de gemeen­te ook zo veel moge­lijk voor het ver­van­gen van dode en zie­ke bomen.

Zon­der groen, geen leven
Wet­hou­der Anjo van de Ven: “Bomen en groen zijn erg belang­rijk voor een stad, voor jong en oud. Zon­der groen, geen leven. Boven­dien doen kin­de­ren die opgroei­en in een groe­ne omge­ving en direct con­tact heb­ben met de natuur, het later, zowel emo­ti­o­neel als cog­ni­tief, beter dan kin­de­ren die dat moe­ten mis­sen. Ook vol­was­se­nen kun­nen veel ple­zier en vol­doe­ning vin­den in het omgaan met de natuur. Daar­om gaat de gemeen­te voor 1000 nieu­we bomen in de stad. Met de bomen­ba­ro­me­ter hou­den we de stand bij en hopen we meer betrok­ken­heid te krij­gen van Alkmaar­ders. Weet u een plek waar een extra boom kan komen? Laat het ons weten.” Ideeën zijn wel­kom via 1000bomen@alkmaar.nl.

Bron:
Gemeen­te Alkmaar