Natuur­SU­PER heeft als doel der­tien loca­ties in Neder­land te kun­nen onder­steu­nen

Ter­rei­nen lig­gen steeds vaker en lan­ger braak, onder ande­re van­we­ge de hui­di­ge eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen. Deze ter­rei­nen kun­nen een tij­de­lij­ke bestem­ming krij­gen.  Van­uit deze visie is in 2010 in Eind­ho­ven een pilot­pro­ject gere­a­li­seerd, genaamd Natuur­SU­PER­markt. Dit pro­ject richt­te zich op de tij­de­lij­ke invul­ling van een braak­lig­gend ter­rein met een buurt­moes­tuin. Doel is om eind 2013 in […]

Stel­ling: Bou­wen in de groe­ne gebie­den moet kun­nen

Komen­de weken ver­schijnt in de Heem­steed­se Cou­rant tel­kens één stel­ling of vraag waar­op de deel­ne­men­de poli­tie­ke par­tij­en aan de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen rea­ge­ren. De stel­ling van deze week is: Bou­wen in groe­ne gebie­den moet kun­nen? VVD: ONEENS­De VVD wil geen nieu­we bebou­wing in de groe­ne gebie­den. Ver­van­ging van hui­di­ge bebou­wing wil de VVD alleen als die de […]

Voor kin­de­ren is het goed als zij in groe­ne omge­ving kun­nen spe­len

“De afge­lo­pen decen­nia is er slui­pen­der­wijs een kloof ont­staan tus­sen kin­de­ren en natuur. Ter­wijl kin­de­ren juist een groe­ne omge­ving nodig heb­ben voor een gezon­de licha­me­lij­ke, gees­te­lij­ke en more­le ontwikkeling.” Dit schrij­ven Anne­lies Henstra (juris­te gespe­ci­a­li­seerd in men­sen­rech­ten) en Tho­mas van Slob­be (direc­teur van de groe­ne denk­tank Stich­ting wAar­de) in een inge­zon­den brief in dag­blad Trouw […]