Natuur­SU­PER heeft als doel der­tien loca­ties in Neder­land te kun­nen onder­steu­nen

Ter­rei­nen lig­gen steeds vaker en lan­ger braak, onder ande­re van­we­ge de hui­di­ge eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen. Deze ter­rei­nen kun­nen een tij­de­lij­ke bestem­ming krij­gen.  Van­uit deze visie is in 2010 in Eind­ho­ven een pilot­pro­ject gere­a­li­seerd, genaamd Natuur­SU­PER­markt. Dit pro­ject richt­te zich op de tij­de­lij­ke invul­ling van een braak­lig­gend ter­rein met een buurt­moes­tuin. Doel is om eind 2013 in totaal der­tien loca­ties te kun­nen onder­steu­nen in heel Neder­land.

Wijk­be­wo­ners in Den Bosch, Eind­ho­ven en Wage­nin­gen rea­li­se­ren en onder­hou­den hun eigen tij­de­lij­ke tuin. Een pluk­tuin vol groen­ten, bloe­men, krui­den of fruit. Natuur­SU­PER levert de bak­ken en het zaad­goed en geeft work­shops zodat wijk­be­wo­ners de bak­ken­tuin zelf kun­nen ont­wer­pen en gebrui­ken.

Loca­ties

Natuur­SU­PER Bosch­veld in ‘s‑Hertogenbosch
Op het gemeen­te­lijk ter­rein van de voor­ma­li­ge afval­stof­fen­dienst bevin­den zich nu een cross­baan, hon­den­uit­ren­veld, voet­bal­plek en een Natuur­SU­PER moes­tuin in hou­ten bak­ken en in de vol­le grond. In augus­tus 2012 wordt een ope­nings- en oogst­feest geor­ga­ni­seerd voor ieder­een uit de wijk en daar­bui­ten.

Natuur­SU­PER Doorn­tuin in Eind­ho­ven
Waar voor­heen werd geten­nist, spe­len nu kin­de­ren in het groen, kan wor­den gesport door jon­ge­ren, en ont­moe­ten buurt­be­wo­ners elkaar in de Natuur­SU­PER moes­tuin. De moes­tuin bestaat uit groen­ten en krui­den in hou­ten bak­ken, en fruit­bo­men en bloe­men in de vol­le grond. 

Natuur­SU­PER Nobel­veld­je in Wage­nin­gen
Het ter­rein van Klaas­sen Vast­goed lag al jaren braak na de sloop van een school. Naast de bak­ken­tuin is er een vol­ley­bal­veld gere­a­li­seerd waar bewo­ners actief gebruik van maken. 

Meer infor­ma­tie »